Aikštelių rezervavimo ir naudojimosi taisyklės

 

1. Sąvokos:

 

1.1. Bendrovė – UAB „Stova“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302299725, kurios registruota buveinė yra Ozo g., 10A, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, PVM m.k. LT100004511618 ar kita su UAB „Stova” susijusi įmonė.

1.2. Aikštelė – tai Bendrovės nuosavybės ar kita teise valdomos automobilių stovėjimo aikštelės, kurių sąrašas ir adresai nurodyti Bendrovės tinklalapyje www.unipark.lt.

1.3. Interneto svetainė – svetainė www.unipark.lt.

1.4. Rezervavimo patvirtinimo laiškas – tai vienkartinis išankstinį rezervavimą patvirtinantis dokumentas, siunčiamas Klientui el. paštu.

1.5. Klientas – asmuo, kuris užsiregistruoja Interneto svetainėje ir (ar) naudojasi Bendrovės teikiamomis Aikštelių paslaugomis.

1.6. Klientų aptarnavimo specialistas – Bendrovės darbuotojas, administruojantis Aikšteles. Klientų aptarnavimo specialistai dirba visą parą. Su jais galima susisiekti telefonu +370 700 77 877.

1.7. Savitarnos zona – sutartis pasirašiusių Klientų profilis, kuriame vartotojas gali pasirašyti sutartį, pridėti, pakeisti, pašalinti automobilio numerius, išsirašyti sąskaitą, matyti visas įkeltas sąskaitas. 

 

2. Bendrosios taisyklės

2.1. Šios taisyklės taikomos visiems Bendrovės Klientams, internetu rezervavusiems automobilio stovėjimo vietą Aikštelėse, besinaudojantiems Bendrovės teikiamomis automobilių stovėjimo paslaugomis pagal sutartį arba mokantiems už Aikštelėse teikiamas paslaugas.

2.2. Aikštelėmis galima naudotis, iš anksto užsisakius stovėjimo vietą internetu, kasoje atsiskaitant pagal faktinį stovėjimą Aikštelėje arba sudarius sutartį su UAB „Stova“ ar su UAB „Stova“ susijusia įmone.

2.3. Pasirašę sutartį su UAB „Stova“ ar su UAB „Stova“ susijusia įmone, į Aikšteles būsite įleisti, kai numerių nuskaitymo kameros nuskaitys sistemoje esančius jūsų automobilių valstybinius registracijos numerius.

2.4. Jeigu buvo atliktas išankstinis Aikštelės užsakymas internetu ar sudaryta paslaugų sutartis ir nesant laisvų automobilių stovėjimo vietų Aikštelėje, Bendrovė suteikia galimybę įvažiuoti į kitą Bendrovei priklausančią Aikštelę. Jeigu kita, Bendrovei priklausanti, Aikštelė yra mokama didesniu tarifu, Klientas už kainos skirtumą nėra papildomai apmokestinamas.

2.5. Praradęs Interneto svetainėje užregistruotus automobilio valstybinius numerius, Klientas privalo juos nedelsdamas užblokuoti, prisijungęs prie savo Savitarnos zonos, esančios www.unipark.lt. Jei nėra galimybės prisijungti prie Savitarnos zonos, apie automobilių valstybinių numerių praradimą ar pametimą prašom pranešti el. paštu info@unipark.lt arba telefonu +370 700 77 877.

2.6. Išankstinio rezervavimo galiojimo laikas ir data nurodomi Rezervavimo patvirtinimo laiške. Pasibaigus išankstinio rezervavimo galiojimo laikui ir nepasinaudojus paslauga arba išankstinio rezervavimo neatsisakius šių taisyklių 2.8. punkte numatyta tvarka, už išankstinį rezervavimą sumokėti pinigai negrąžinami.

2.7. Klientas gali pakeisti išankstinio rezervavimo laiką, likus ne mažiau kaip 48 val. iki išankstinio rezervavimo termino pradžios, kreipdamasis į Klientų aptarnavimo specialistus el. paštu info@unipark.lt arba telefonu +370 700 77 877.

2.8. Klientas gali atsisakyti išankstinio rezervavimo, likus ne mažiau kaip 48 val. iki išankstinio rezervavimo termino pradžios, kreipdamasis į Klientų aptarnavimo specialistus el. paštu info@unipark.lt. Šiuo atveju, už išankstinį rezervavimą sumokėti pinigai į Kliento sąskaitą negrąžinami, o paliekami būsimiems Kliento atsiskaitymams už automobilio (stovėjimo vietos) rezervavimą Aikštelėse.

Klientui atsisakius išankstinio (automobilio stovėjimo vietos) rezervavimo šiame taisyklių punkte numatyta tvarka, Klientas privalo sumokėti Bendrovei 30 (trisdešimties) procentų visos Kliento sumokėtos išankstinio rezervavimo kainos, bet ne daugiau kaip 10 EUR (dešimt eurų), dydžio baudą (toliau – Bauda) dėl atšauktos rezervacijos Bendrovės patirtiems minimaliems nuostoliams padengti. Bendrovė turi teisę gautas iš Kliento sumas, be papildomo pranešimo Klientui užskaityti Baudos sumokėjimui.

2.9. Aikštelės nėra saugomos. Bendrovė neįsipareigoja saugoti Kliento transporto priemonių ir jose esančių daiktų, taip pat neužtikrina jokių specialių (techninių, fizinių ar kt.) jų stebėjimo priemonių.

2.10. Klientui pažeidus taisykles, Bendrovė turi teisę reikalauti atlyginti dėl pažeidimo susidariusius nuostolius. Klientas įsipareigoja supažindinti su taisyklėmis bet kurį asmenį, kuriam perduodamas disponavimas išankstinio rezervavimo ar sutarties sudarymo metu nurodytais automobilių valstybiniais numeriais, ir užtikrinti, kad pastarasis jų laikysis. Klientas visiškai atsako už asmenų, kurie naudosis jo Interneto svetainėje ir Savitarnos zonoje užregistruotais automobilio valstybiniais numeriais, veiksmus.

2.11. Ginčai sprendžiami teisme pagal Bendrovės buveinės adresą.

2.12. Siekiant informuoti Klientą apie Aikštelių įvažiavimo sistemų pakeitimus, aptarnavimo taisykles ar vykdomas akcijas, ne dažniau negu vieną ar du kartus per mėnesį nurodytu el. paštu siunčiamas naujienlaiškis.

 

3. Atsiskaitymo sąlygos

3.1. Mokestis už paslaugas taikomas pagal tą dieną, kai automobilis buvo pastatytas, galiojančius įkainius. Kiekvienoje Aikštelėje gali būti taikomi skirtingi įkainiai. Įkainiai skelbiami Aikštelėse ir Interneto svetainėje. Kaina skaičiuojama pagal faktiškai stovėtą laiką, jį apvalinant iki didesnio Bendrovės taikomo ir įkainiuose nurodyto laiko apskaitos vieneto. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti įkainius už paslaugas. Pasikeitus įkainiams, Bendrovė Klientams, iš anksto rezervavusiems vietą ar užsakiusiems automobilio statymą Aikštelėje pagal sutartį iki įkainių pakeitimo, netaiko papildomų mokesčių ir neįsipareigoja grąžinti dėl kainodaros pokyčių susidariusių skirtumų.

3.2. Sutartis sudarę Klientai už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas atsiskaito iki kito mėnesio 15 dienos pagal Bendrovės pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Bendrovė turi teisę priskaičiuoti 0,02 proc. dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

3.3. Jei sutartis sudarę Klientai vėluoja apmokėti sąskaitą ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas, jų automobiliai į Aikšteles neįleidžiami.

3.4. Sutartis sudariusiems Klientams PVM sąskaitos faktūros siunčiamos sutartyje nurodytu el. paštu. Jeigu iki einamojo mėnesio 10 dienos negauna PVM sąskaitos faktūros už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, Klientas privalo apie tai informuoti Bendrovę. Priešingu atveju laikoma, kad Klientas sąskaitą gavo ir privalo ją apmokėti. Pasikeitus el. pašto adresui, Klientas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu pranešti Bendrovei.

3.5. Išankstinis vietos rezervavimas internetu yra vienkartinis, tad juo galima pasinaudoti tik vieną kartą. Jei faktinis automobilio stovėjimo laikas yra trumpesnis, nei nurodyta Rezervavimo patvirtinimo laiške, piniginis skirtumas negrąžinamas. Likusio išankstinio rezervavimo laiko kitą kartą panaudoti negalima.

3.6. Jei automobilis Aikštelėje stovėjo ilgiau, nei nurodyta Rezervavimo patvirtinimo laiške, Klientas, prieš išvažiuodamas iš Aikštelės, privalo „Unipark“ automatinėje kasoje sumokėti už faktiškai viršytą laiką pagal tuo metu Aikštelėje galiojančius įkainius.

3.7. Jeigu neužtikrina Kliento iš anksto internetu rezervuotos automobilio stovėjimo vietos, Bendrovė įsipareigoja Klientui grąžinti sumokėtus pinigus. Bendrovė neįsipareigoja padengti papildomų išlaidų, atsiradusių dėl stovėjimo vietų trūkumo.

 

4. Naudojimosi paslaugomis taisyklės

4.1. Kilus nesklandumų dėl naudojimosi paslaugomis, prašom kreiptis telefonu +370 700 77 877.

4.2. Norint įvažiuoti į Aikštelę, iš anksto rezervavus vietą internetu arba sudarius sutartį su Bendrove, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus.

4.2.1. Automobilį sustabdyti prie įvažiavimo įrenginio.

4.2.2. Pakilus užkardui, įvažiuoti į Aikštelę ir pasistatyti bet kurioje laisvoje vietoje, jei tam nėra prieštaraujančių ženklų.

4.3. Automobilis atsiimamas toliau nurodyta tvarka.

4.3.1. Automobilį sustabdyti prie išvažiavimo įrenginio.

4.3.2. Pakilus užkardui, išvažiuoti iš Aikštelės.

4.3.3. Jei automobilio stovėjimo Aikštelėje laikas neviršija Rezervavimo patvirtinimo laiške nurodyto laikotarpio, galima privažiuoti prie išvažiavimo įrenginio ir užkardas automatiškai pakils.

4.3.4. Jei automobilio stovėjimo Aikštelėje laikas viršija Rezervavimo patvirtinimo laiške nurodytą laikotarpį, Klientas, prieš išvažiuodamas iš Aikštelės, privalo „Unipark“ automatinėje kasoje sumokėti už faktiškai viršytą laiką pagal tuo metu Aikštelėje galiojančius įkainius.

 

5. Asmens duomenų apsauga

5.1. Klientas, registruodamasis Interneto svetainėje, nurodo savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir automobilio valstybinį numerį. Sutikdamas su šiomis taisyklėmis, Klientas pareiškia sutinkantis, kad Bendrovė saugotų ir tvarkytų pateiktus duomenis.

5.2. Asmens duomenys tvarkomi, siekiant tinkamai suteikti paslaugas Klientams.

5.3. Klientas patvirtina, kad jo Interneto svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs ir teisingi. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.

5.4. Bendrovė įsipareigoja neteikti Klientų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose. Bendrovė turi teisę perduoti asmens duomenis subjektams, administruojantiems įsiskolinimus.

 

6. Taisyklių keitimas

6.1. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šių taisyklių sąlygas, neįspėjusi apie tai Klientų.

6.2. Papildytos ar pakeistos taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jos paskelbiamos Interneto svetainėje.

 

 

 

 
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį www.unipark.lt svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau arba paspaudę mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą. Jį bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.