BLIC sutarties sąlygos

Bendrosios sutarties sąlygos

 

Sąvokos

Paslaugų teikėjas – UAB „STOVA“, juridinio asmens kodas: 302299725, adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 29, 08105

Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris ketina pasinaudoti Paslaugų teikėjo BLIC paslauga.

Sutartis – tarp Paslaugos teikėjo ir Kliento pasirašyta sutartis, kurią sudaro specialiosios ir bendrosios sutarties sąlygos bei priėmimo-perdavimo aktas.

Specialios sutarties sąlygos – neatskiriama Sutarties dalis, pasirašyta abiejų šalių.

Šalis – Paslaugų teikėjas arba Klientas, kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis.

BLIC paslauga – Paslaugos teikėjo paslaugų paketas, kurį apima automobilio parkavimas, greitoji patikra bei automobilio plovimas (pasirinktinai).

 

1. Sutarties dalykas
1.1. Pagal šią sutartį Paslaugų teikėjas suteikia teisę Klientui pasinaudoti Paslaugų teikėjo automobilių stovėjimo aikštelių BLIC paslaugomis (toliau – „Paslaugos“), o Klientas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už suteiktas Paslaugas.
1.2.  Paslaugos užsakomos ir teikiamos, vadovaujantis šia tvarka:
1.2.1. Klientas elektroninėje sistemoje www.unipark.lt užsako Paslaugų teikėjo suteikiamą BLIC automobilių parkavimo su papildomomis paslaugomis paslaugų paketą ir/arba paslaugas užsako pagal su Paslaugų teikėju sudaryta nuolatine bendradarbiavimo/paslaugų teikimo sutartimi.
1.2.2. Klientas atvyksta į automobilių parkavimo aikštelę PC (mėlynoji zona), esančią adresu Rodūnios kel. 2, Vilnius (toliau – „Automobilių parkavimo aikštelė“) ir čia palieka savo automobilį.
1.2.3. Kad būtų įgyvendintos šios Sutarties sąlygos, Klientas, atiduodamas automobilį ,,Pack&Fly“ biuro darbuotojui privalo pasirašyti Specialiąsias sąlygas prie šios Sutarties. Specialiosios sąlygos pasirašomos dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
1.2.4. Klientas, pasirašydamas dokumentus, kartu su jais perduoda galiojantį automobilio registracijos, techninės apžiūros ir draudimo dokumentus bei variklio degimo raktą (toliau – „Priedai“) „Pack&Fly“ biuro darbuotojui, adresu Rodūnios kel. 2, Vilnius (Vilniaus oro uosto Išvykimo salėje). Sutarties galiojimo metu pasibaigus Kliento pateikiamų dokumentų galiojimo terminui, visa dėl to kylanti atsakomybė tenka Klientui.
1.2.5. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip iki Kliento užsakymo rezervacijos pabaigos privalo atvykti į Automobilių parkavimo aikštelę, PC (mėlynoji zona) ir ten palikti jo automobilį.
1.2.6. Klientas, atsiimdamas automobilį, Specialiose sutarties sąlygose pasirašo, kad automobilį ir Priedus atsiėmė. Dokumentus pasirašo „Pack&Fly” biure, adresu Rodūnios kel. 2, Vilnius (Vilniaus oro uosto Išvykimo salėje).
1.2.7. Klientui vėluojant pasiimti automobilį iki BLIC paslaugų paketo užsakymo rezervacijos pabaigos, Klientas turi susisiekti su Paslaugų teikėju telefonu +370 700 77877 ir patikslinti atsiėmimo laiką.
1.3.  Paslaugų teikėjas turi teisę naudotis trečiųjų asmenų paslaugomis šioje Sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti, prisiimdamas visą atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus ir/ar neveikimą Kliento atžvilgiu.

 

2. Šalių įsipareigojimai
2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
2.1.1. teikti Paslaugas, remiantis šios Sutarties 1.2. punkte numatyta tvarka ir Kliento nurodymais,  naudojant Kliento pateiktą informaciją bei kitas instrukcijas;
2.1.2. teikiant Paslaugas veikti sąžiningai ir protingai, labiausiai Kliento interesus atitinkančiu būdu;
2.1.3. nedelsiant informuoti Klientą apie bet kurias reikšmingas aplinkybes, susijusias su Paslaugų teikimu;
2.1.4. užtikrinti, kad Paslaugos bus teikiamos naudojant reikalingus sugebėjimus bei patirtį;
2.1.5. nedelsiant ištaisyti Paslaugų trūkumus be jokių papildomų išlaidų Klientui;
2.1.6. vykdyti kitas Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises ir pareigas.
2.1.7. saugoti Kliento pateiktus asmens duomenis, naudoti juos tik Paslaugų teikimo tikslu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu.

2.1.8. saugoti ir prižiūrėti Kliento transporto priemonę tik jos pervežimo į sutartyje nurodytas vietas metu.
2.2. Klientas įsipareigoja:
2.2.1. pateikti informaciją, nurodymus ir kitas instrukcijas, reikalingas Paslaugų teikėjui Paslaugų teikimui;
2.2.2. sumokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje ir/ar su Klientu sudarytoje nuolatinėje bendradarbiavimo/paslaugų teikimo sutartyje numatyta tvarka.
2.2.3. pristatyti Automobilį, kuris yra techniškai tvarkingas, atitinka įprastai tokiems daiktams keliamus saugumo reikalavimus bei yra tinkamas naudoti pagal paskirtį. Klientas taip pat įsipareigoja pristatyti Automobilį su tinkamais priedais, kuriems taikomi sezoniškumo reikalavimai, pvz., Automobilio padangos. Paaiškėjus, kad Autobomilis neatitinka šiame punkte bei teisės aktuose jam keliamų reikalavimų, Klientas prisiimą atsakomybę kylančią dėl tokių reikalavimų neatitikimo.
2.2.4. pristatyti Automobilį, kurio eksploatacija nėra apribota bet kurios valstybės institucijų priimtais sprendimais taip pat Automobilį, kurio leidimas dalyvauti eisme nėra sustabdytas, jis nėra išregistruotas, areštuotas ar nėra paskelbta tokio Automobilio paieška nacionaliniu ar tarptautiniu mastu.
2.2.5. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų numatytas teises ir pareigas.

 

3. Atsiskaitymo tvarka
3.1. Mokestis už Paslaugas taikomas pagal tą dieną, kada automobilis buvo pastatytas į Automobilių parkavimo aikštelę, galiojančius įkainius. Įkainiai skelbiami Automobilių parkavimo aikštelėje bei interneto tinklapyje www.unipark.lt. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti įkainius už Paslaugas.

 

4. Atsakomybė
4.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.
4.2. Klientas, nevykdydamas šia Sutartimi jam tenkančių įsipareigojimų, numatytų šios Sutarties 1.2.4, 2.2, 8.1. punktuose bei 7 Sutarties dalyje, įsipareigoja Paslaugų teikėjui atlyginti visus dėl to kylančius tiesioginius Paslaugų teikėjo nuostolius.
4.3 Paslaugų teikėjas neįsipareigoja saugoti Kliento transporto priemonių bei jose esančių daiktų (išskyrus atvejus pateiktus 2.1.8. punkte), o taip pat neįsipareigoja užtikrinti jokių specialių (techninių, fizinių ir kt.) jų stebėjimo priemonių.
4.4. Paslaugų teikėjas neatsako už Kliento transporto priemonių bei jose esančių daiktų dingimą ar bet kokį apgadinimą, išskyrus atvejus, kai transporto priemonės buvo apgadintos Paslaugų teikėjo ir/ar jo partnerių darbuotojų kaltais veiksmais.

 

5. Sutarties įsigaliojimo, pasibaigimo pagrindai ir pasekmės
5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visiško prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo momento arba jos pasibaigimo šioje Sutartyje ar įstatymuose nustatytais pagrindais. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu ir yra nustatyta tvarka pasirašomi abiejų Šalių ar Šalių atstovų.

 

6. Ginčų sprendimo tvarka
6.1. Šalių tarpusavio santykiai grindžiami sąžiningumo, kitos Šalies interesų gerbimo, išklausymo principais, todėl visi kilę neaiškumai sprendžiami tiesioginių derybų metu Paslaugų teikėjo buveinėje, iš anksto apie tai informavus kitas Šalis.
6.2. Nepavykus nesusipratimų, ginčų išspręsti taikiai, kreipiamasi į teismą įstatymų nustatyta tvarka pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.

6.3. Tuo atveju, jei Klientas nesutinka su Bendrovės parengtu atsakymu į Kliento rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl uniPark.lt įsigytos paslaugos iš Bendrovės Klientas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse), arba užpildyti prašymo formą elektroninėje ginčių sprendimo (EGS) platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

 

7. Automobilių stovėjimo aikštelių naudojimos tvarka
7.1. Pastebėjus nelegalius Kliento veiksmus aikštelėse, automobilių valstybiniai numeriai sistemoje yra blokuojami. Automobilių valstybiniai numeriai sistemoje yra atblokuojami tik visiškai atlyginus padarytą žalą.
7.2. Kilus nesklandumams naudojantis aikštelėmis, prašome kreiptis pagalbos linija 8 700 77877, kuri dirba 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę.
7.3. Paliekant automobilį stovėjimo aikštelėje, eilės tvarka atliekami šie veiksmai:
7.3.1. Važiuojant įvažiavimo/išvažiavimo barjero link pristabdomas automobilis prie STOP linijos, kad būtų nuskaitytas automobilio valstybinis numeris;
7.3.2. Atsidarius barjerui, įvažiuojama/išvažiuojama iš aikštelės.

 

8. Baigiamieji nuostatai

8.1. Sudarydamas šią Sutartį, Klientas pateikia tvarkyti savo asmens duomenis Bendrovei Klientui  teikiamų Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais (sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas). Tvarkomi Sutarties sudarymo momentu pateikiami bei susiję su Paslaugų naudojimu Kliento asmens duomenys.
8.2. Detali Kliento asmens duomenų tvarkymo informacija pateikiama Bendrovės sudarytose Oro uostų aikštelių taisyklėse, kurios skelbiamos Bendrovės tinklapyje www.unipark.lt ir pateikiamos Klientui privalomai susipažinti prieš sudarant Sutartį elektroniniu būdu.
8.3. Sutartyje esanti, su ja susijusi, o taip pat šios Sutarties vykdymo metu tiek sąmoningai, tiek ir atsitiktinai atskleista informacija yra konfidenciali. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam šios Sutarties vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal įstatymus ar kitus teisės aktus. Įsipareigojimas saugoti kitos Šalies konfidencialią informaciją galioja neterminuotai.
8.4. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalims ar jų atstovams pasirašytinai, išsiųsti registruotu laišku, fakso ryšiu ar elektroniniu paštu, adresais, nurodytais šioje Sutartyje. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie savo buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.
8.5. Sutarties nuostatos, neaptartos sutartyje, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos įstatymų.
8.6. Šalių sudaryti ir pasirašyti Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
8.7. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba, dviem egzemplioriais. Po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.