SUTARTIS Nr. XXXX

2019.xx.xx

Vilnius

STOVA, UAB (toliau vadinama „STOVA“), atstovaujama vykdančiosios direktorės Eglės Šimkevičienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, ir KLIENTAS (toliau vadinama „KLIENTAS“), sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Pagal šią sutartį STOVA suteikia teisę KLIENTUI pasinaudoti STOVA (prekės ženklas „Unipark”) automobilių stovėjimo aikštelių paslaugomis, o KLIENTAS įsipareigoja sumokėti STOVAI už suteiktas paslaugas.

2. STOVA IR KLIENTO TEISĖS BEI PAREIGOS

2.1. STOVA įsipareigoja nuo sutarties pasirašymo dienos suteikti KLIENTUI 1 automobilio stovėjimo vietą (-as) Savanorių pr. 321 aikštelėje, adresu Savanorių pr. 321, Kaunas, už fiksuotą mėnesinį 28.00 EUR mokestį, tame tarpe PVM (28.00 EUR su PVM už vieną vietą).

2.2. Nuo sutarties pasirašymo dienos KLIENTAS taip pat gali pasinaudoti kitų STOVA automobilių stovėjimo aikštelių, kurių sąrašas nurodytas interneto tinklapyje www.unipark.lt paslaugomis pagal faktą. Mokestis už paslaugas taikomas pagal tą dieną, kada buvo pastatytas automobilis, galiojančius įkainius. Kiekvienoje aikštelėje gali būti taikomi skirtingi įkainiai. Įkainiai skelbiami stovėjimo aikštelėse bei interneto tinklapyje www.unipark.lt. Kaina skaičiuojama pagal faktiškai stovėtą laiką, jį apvalinant iki didesnio STOVOS taikomo ir įkainiuose nurodyto laiko apskaitos vieneto. STOVA turi teisę vienašališkai keisti įkainius už paslaugas.

2.3. KLIENTO automobilius, galinčius patekti į STOVA ir su STOVA susijusių įmonių aikšteles, kurių sąrašas nurodytas interneto tinklapyje www.unipark.lt, nurodo KLIENTAS, juos suvesdamas savo internetinėje paskyroje, adresu www.unipark.lt (ar kitoje STOVOS ar su STOVA susijusių įmonių paskyroje).

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas atsiskaitoma pagal pateiktą sąskaitą per 15 (penkiolika) dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. STOVA turi teisę priskaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

3.2. Sąskaitos siunčiamos elektroniniu paštu šioje Sutartyje nurodytu KLIENTO elektroninio pašto adresu. Jeigu KLIENTAS iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos negauna sąskaitos už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, jis privalo apie tai informuoti STOVĄ. Kilus neaiškumams dėl sąskaitos, KLIENTAS gali per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo dienos kreiptis į STOVĄ el. paštu info@unipark.lt išspręsti neaiškumus. Per 5 (penkias) kalendorines dienas nesikreipus į STOVĄ yra laikoma, kad sąskaita išrašyta teisingai ir KLIENTAS privalo ją apmokėti. Pasikeitus KLIENTO elektroninio pašto adresui, jis privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai pranešti STOVAI raštu.

3.3. Tokiu atveju, jei KLIENTAS naudojasi kitose valstybėse esančiomis STOVA ar kitoms su STOVA susijusioms įmonėms priklausančiomis ar kitaip valdomomis aikštelėmis, sąskaitas už kliento automobilių stovėjimą šiose aikštelėse turi teisę išrašyti ir klientui pateikti atitinkamos STOVA automobilių stovėjimo aikštelės vietos valstybėje veikianti su STOVA susijusi įmonė. KLIENTAS STOVOS ar su STOVA susijusių įmonių sąskaitas privalo apmokėti pagal atitinkamose sąskaitose nurodytus rekvizitus. Su Stova susijusių įmonių sąrašas pateikiamas interneto tinklapyje www.unipark.lt Nepriklausomai nuo to ar sąskaitą išrašo STOVA ar su STOVA susijusios įmonės, taikomos šioje sutartyje nustatytos sąskaitų pateikimo bei apmokėjimo nuostatos ir už savalaikį sąskaitų neapmokėjimą nustatytos teisinės pasekmės.

3.4. Vėluojant apmokėti sąskaitą ir/ar priskaičiuotus delspinigius ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas, sistemoje įvestas (-i) automobilio (-ių) valstybinis (-iai) numeris (-iai) blokuojamas (-i). Automobilių valstybinių numerių blokavimas sistemoje neatleidžia KLIENTO nuo pareigos apmokėti visų su STOVA susijusių įmonių pateiktą (as) sąskaitą (as) ir/ar priskaičiuotus delspinigius.

3.5. Tokiu atveju, jei internetinėje paskyroje adresu www.unipark.lt (ar kitoje STOVOS ar su STOVA susijusių įmonių paskyroje) įvestas automobilis KLIENTO pašalinamas jo buvimo STOVA ar su STOVA susijusių įmonių aikštelėje metu, už šio automobilio stovėjimą, priklausomai nuo techninių galimybių, gali būti pareikalauta sumokėti išvažiavimo iš atitinkamos STOVA aikštelės metu arba kartu su bet kuria KLIENTO sąskaita už automobilių stovėjimą, išrašoma pagal šią sutartį.

3.6. STOVA sutarties vykdymo, sąskaitų išrašymo bei administravimo tikslais turi teisę perduoti KLIENTO ir jo automobilių duomenis kitoms su STOVA susijusioms įmonėms, o KLIENTUI nevykdant mokėjimo įsipareigojimų šioje sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, - skolų išieškojimo bendrovėms ir STOVOS teisininkams, konsultantams bei kitiems tretiesiems asmenims.

4. ATSAKOMYBĖ

4.1. STOVA neįsipareigoja saugoti KLIENTO transporto priemonių bei jose esančių daiktų, o taip pat neįsipareigoja užtikrinti jokių specialių (techninių, fizinių ir kt.) jų stebėjimo priemonių.

4.2. STOVA neatsako už KLIENTO transporto priemonių bei jose esančių daiktų dingimą ar bet kokį apgadinimą, išskyrus atvejus, kai transporto priemonės buvo apgadintos STOVA darbuotojų kaltais veiksmais.

4.3. KLIENTAS atsako už STOVA automobilių stovėjimo aikštelių ir jose esančio materialaus turto sugadinimą ir privalo pilnai atlyginti žalą, atsiradusią dėl KLIENTO kaltės.

4.4. STOVA turi teise sustabdyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą, blokuoti KLIENTO automobilių numerius bet kurioje STOVOS ar su STOVA susijusių įmonių aikštelėje bei imtis kitų šioje sutartyje ir taikomuose teisės aktuose numatytų pažeistų teisių gynimo būdų dėl KLIENTO įsipareigojimų bet kuriai su STOVA susijusiai įmonei nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

5. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO, PASIBAIGIMO PAGRINDAI IR PASEKMĖS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai. Parkavimo mėnesinis mokestis pradedamas skaičiuoti nuo 2019.xx.xx.

5.2. Šalys gali nutraukti sutartį pranešusios raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų viena kitai apie sutarties nutraukimą.

6. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Šalių tarpusavio santykiai grindžiami sąžiningumo, kitos šalies interesų gerbimo, išklausymo principais, todėl visi kilę neaiškumai sprendžiami tiesioginių derybų metu STOVA buveinėje, iš anksto apie tai informavus kitas šalis.

6.2. Nepavykus nesusipratimų, ginčų išspręsti taikiai per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, kreipiamasi į kompetentingą teismą Vilniuje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. KLIENTO INTERNETINĖS PASKYROS NAUDOJIMO TVARKA

7.1. KLIENTAS turi teisę pridėti, pakeisti arba pašalinti automobilių valstybinius numerius internetiniame tinklapyje www.unipark.lt, naudodamas savo paskyros prisijungimo duomenis.

7.2. STOVA automobilių stovėjimo aikštelėje abonentinėse vietose vienu metu gali stovėti tik toks KLIENTO automobilių skaičius, kiek vietų KLIENTUI yra suteikta pagal sutartį. Jeigu aikštelėje vienu metu bus daugiau automobilių negu yra abonentinių vietų, automobiliai, kurie viršija abonentinių vietų skaičių, bus apmokestinti bendra tvarka, numatyta sutarties 2.2. punkte.

7.3. KLIENTAS peržiūrėti savo sąskaitas gali internetiniame tinklapyje www.unipark.lt naudodamas savo paskyros prisijungimo duomenis. Prisijungimo duomenimis gali naudotis tik įmonės vadovas arba kiti įgalioti asmenys.

7.4. KLIENTAS prisiima visišką atsakomybę už atliekamus veiksmus savo internetinėje paskyroje internetiniame tinklapyje www.unipark.lt.

8. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ NAUDOJIMOSI TVARKA

8.1. Pastebėjus nelegalius ar STOVOS ar su STOVA susijusių įmonių turtui grėsmę keliančius KLIENTO veiksmus aikštelėse, automobilių valstybiniai numeriai sistemoje bus blokuojami. Automobilių valstybiniai numeriai sistemoje bus atblokuoti tik visiškai atlyginus padarytą žalą.

8.2. Kilus nesklandumams naudojantis aikštelėmis, prašome kreiptis pagalbos linija 8 700 77877, kuri dirba 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę.

8.3. Paliekant automobilį stovėjimo aikštelėje, eilės tvarka atliekami šie veiksmai:

8.3.1. Važiuojant įvažiavimo/išvažiavimo barjero link pristabdomas automobilis prie STOP linijos, kad būtų nuskaitytas automobilio valstybinis numeris;

8.3.2. Atsidarius barjerui, įvažiuojama/išvažiuojama iš aikštelės.

9. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu STOVA tvarko sudarant Sutartį KLIENTO nurodytus ir su paslaugų pagal Sutartį suteikimu susijusius KLIENTO asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties įvykdymo asmens). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią Sutartį. Nepateikus asmens duomenų, Sutartis gali būti nesudaryta arba gali nebūti galimybės suteikti tam tikrų paslaugų.

9.2. Tuo atveju, kai KLIENTAS pažymi STOVAI savo sutikimą dėl STOVOS tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, STOVA šiuo tikslu ir pagrindu tvarko KLIENTO pateikus asmens duomenis (elektroninio pašto adresas ir telefono numeris) individualizuotai (automatizuotais sprendimais (profiliavimu)) paremtai informacijai apie prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti el. paštu, paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ir šiais tikslais susisiekti su KLIENTU.

9.3. Teikiant bendrus rinkodaros pasiūlymus, KLIENTUI bus siunčiama bendro pobūdžio informacija, kuria STOVA dalinsis su visais savo klientais.

9.4. Teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, automatizuotų sprendimų (profiliavimo) pagalba KLIENTAS gali būti priskirtas atitinkamai STOVOS klientų kategorijai pagal KLIENTO domėjimosi (el. paštu, telefonu, naršant STOVOS tinklapiuose ar kitais būdais) konkrečiomis STOVOS paslaugomis ir/ar prekėmis ir jų įsigijimo istorijos, dalyvavimo STOVOS organizuojamose apklausose, konkursuose ir renginiuose duomenis bei kitus panašaus pobūdžio požymius. Šiais atvejais bendro turinio informacija bus siunčiama tik atitinkamai STOVOS klientų kategorijai.

9.5. Su KLIENTU STOVA gali susisiekti ir be šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.2. punkte nurodyto sutikimo, jei siūlomos STOVOS prekės ar paslaugos (ar panašios prekės/paslaugos) ar klausiama nuomonės dėl prekių/paslaugų. Pastaruoju atveju STOVA sudaro KLIENTUI lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti dėl atitinkamo pobūdžio pranešimų gavimo.

9.6. Duomenų (el. pašto adreso adresas ir telefono numeris) tvarkymo šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.2. ir/arba 9.5. punktų pagrindu terminas: 3 metai, bet ne ilgiau nei galioja KLIENTO sutikimas. KLIENTAS gali bet kada ir nenurodydamas priežasčių atsisakyti šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.2. ir/arba 9.5. punktų pagrindu siunčiamo tiesioginės rinkodaros pranešimo, apie atsisakymą pranešdamas STOVAI el. paštu arba tiesioginės rinkodaros pranešimo apačioje paspaudęs esančią nuorodą.

9.7. STOVA imasi reikiamų techninių ir organizacinių priemonių tam, kad užtikrintų KLIENTO pateiktų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, taip pat nuo visų kitų neteisėtų asmens duomenų tvarkymo formų.

9.8. KLIENTO asmens duomenys gali būti atskleidžiami:

9.8.1 su KLIENTU bendraujantiems, už klientų aptarnavimą, apskaitą ir rinkodarą atsakingiems STOVOS darbuotojams;

9.8.2 trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas STOVAI, tarp jų – rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų paslaugų teikėjams, audito, apskaitos, teisinių paslaugų, skolų išieškojimo įmonėms ir kitiems tik tiek, kiek tai būtina trečiųjų šalių ir STOVOS sudarytų tarpusavio sutarčių vykdymo tikslais.

9.9. KLIENTAS turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę į duomenų perkeliamumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi duomenys gali būti el. būdu perduoti KLIENTUI tiesiogiai arba perduoti KLIENTO nurodytam duomenų valdytojui. Gali būti vykdomi tik teisės aktų nustatyta tvarka savo tapatybę nustačiusio KLIENTO reikalavimai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

9.10. Turėdamas prašymų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, KLIENTAS gali kreiptis bendruoju el. paštu info@unipark.lt arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
 

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Sutartyje neaptartiems šalių santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Šalių sudaryti ir pasirašyti sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis.

10.3. Pasirašydama šią sutartį STOVA veikia savo vardu ir kartu kaip tinkamai įgaliota su STOVA susijusių įmonių atstovė, turinti teisę prisiimti teises ir įsipareigojimus bet kurios su STOVA susijusios įmonės vardu.

10.4. Ši sutartis sudaroma lietuvių kalba dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

UAB STOVA

KLIENTAS

Rodūnios kelias 10, LT-02189 Vilnius

 

Tel.: +370 700 77877

 

El. paštas: info@unipark.lt

 

Įmonės kodas: 302299725

PVM mokėtojo kodas: LT100004511618

 

A.s. LT777044060006696271

 

AB SEB bankas, banko kodas: 70440

 
   
   

Vykdančioji direktorė

Eglė Šimkevičienė

 


 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

1. Sutinku, kad UAB „Stova“ (įmonės kodas: 302299725, adresas: Rodūnios kelias 10, LT-02189 Vilnius, Lietuva) ir šios įmonės pasitelkti tretieji asmenys, įmonei teikiantys specializuotas rinkodaros paslaugas, tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslais ir naudotų mano asmens duomenis (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas ir telefono numeris) teikti bendrai ir individualizuotai (automatizuotais sprendimais (profiliavimu) paremtai) informacijai apie UAB „Stova“ prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms ir šiais tikslais susisiektų su manimi.

2. Mano asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais terminas: 3 metai, bet ne ilgiau nei galioja mano sutikimas.

3. Esu informuota(-s) ir suprantu, kad galiu bet kuriuo metu atsisakyti savo sutikimo dėl asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydama(-s) jokių priežasčių, apie tai pranešdama(-s) el. paštu info@unipark.lt arba naujienlaiškio apačioje paspaudusi(-ęs) esančią nuorodą.

4. Esu informuota(-s), kad daugiau informacijos apie mano asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjekto teises bus suteikiama UAB „Stova“ administracijoje (el. pašto adresas: info@unipark.lt).

 

SUTINKU

NESUTINKU

(Vardas, pavardė, parašas)

(Vardas, pavardė, parašas)