AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO PASLAUGOS UŽSAKYMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE UNIPARK.SHOP TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios UAB „STOVA“, juridinio asmens kodas 302299725, registracijos adresas Konstitucijos pr. 29, 08105 Vilnius, (toliau – Bendrovė), automobilių stovėjimo aikštelių internetinės rezervacijos taisyklės reglamentuoja automobilių parkavimo paslaugų išankstinio užsakymo Bendrovės tinklapyje https://unipark.shop/ tvarką, Bendrovės teikiamų automobilių stovėjimo vietų paslaugos naudojimosi tvarką ir sąlygas, atsiskaitymo būdus ir atsakomybę už Taisyklių pažeidimus, kitas su Paslaugų užsakymu ir naudojimu susijusias sąlygas.
1.2. Šiose Taisyklėse nustatytos Paslaugų teikimo sąlygos, įskaitant paslaugos kainą ir apmokėjimo tvarką, taikomos tik Paslaugas užsakant elektroninių ryšių priemonėmis Tinklapyje pateikus išankstinį Paslaugos užsakymą bei jį apmokėjus.
1.3. Naudotojas patvirtina, kad prieš užsakydamas Bendrovės teikiamas automobilių stovėjimo paslaugas atidžiai perskaitė šias Taisykles, susipažino su šiomis Taisyklėmis, jas suprato ir įsipareigoja jų laikytis. Paslaugos užsakymas, automobilio stovėjimo vietos rezervavimas ir apmokėjimas už Paslaugą yra juridinis faktas, kuriam įvykus laikoma, kad Naudotojas susipažino su Taisyklėmis ir įsipareigojo jų laikytis visu Paslaugos naudojimosi terminu. Naudotojo susipažinimą su Taisyklėmis taip pat patvirtina Naudotojo veiksmai: Naudotojo atliktas pažymėjimas „varnele“ laukelyje „Sutinku su Rezervacijos taisyklėmis ir Privatumo politika. Patvirtinu, kad su jomis susipažinau ir perskaičiau.“
1.4. Naudotojas Bendrovės teikiamomis Paslaugomis gali naudotis tiek užsiregistravęs Tinklapyje kaip Paslaugų Naudotojas, tiek kaip neregistruotas Paslaugų Naudotojas. Šiomis Taisyklėmis Naudotojas – informuojamas, kad Naudotojas, naudodamasis Paslaugomis kaip neregistruotas naudotojas negauna nuolaidos Paslaugų kainai, kuri suteikiama registruotam Paslaugų naudotojui.
1.5. Tuo atveju, jeigu Naudotojui kyla bet kokių su Paslaugų teikimu, Taisyklių aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, naudotojas gali susisiekti su Bendrovės atstovais šiais kontaktais: telefonu +370 700 77877, el. paštu info@unipark.lt.
1.6. Nuo Paslaugos užsakymo tarp naudotojo ir Bendrovės susiklosto sutartiniai teisiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja šių Taisyklių nuostatos, Bendrovės interneto svetainėje pateikiama informacija, įskaitant Paslaugų įkainius, kainas ir kitas konkrečias Paslaugų teikimo sąlygas.

II. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS
2.1. Aikštelės – Bendrovės nuosavybės ar kita teise valdomos uniPark automobilių parkavimo aikštelės.
2.2. Naudotojas – Bendrovės klientas (fizinis arba juridinis asmuo), sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir jų pagrindu besinaudojantis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.
2.3. Paslaugos – Bendrovės atlygintinai teikiamos automobilių parkavimo Aikštelėse (parkavimo vietos suteikimo) ir kitos Tinklapyje siūlomos paslaugos, kurias Tinklapyje užsako Naudotojas .
2.4. Rezervavimo patvirtinimo laiškas – vienkartinis išankstinį Paslaugų rezervavimą patvirtinantis dokumentas, siunčiamas Naudotojui elektroniniu paštu.
2.5. Rezervavimo priminimo laiškas – vienkartinis dokumentas, primenantis apie išankstinį Paslaugų rezervavimą, siunčiamas Naudotojui elektroniniu paštu viena para prieš Paslaugų teikimo pradžią.
2.6. SMS priminimas – trumpoji žinutė, kuri gali būti siunčiama prieš rezervacijos pradžią.
2.7. Klientų aptarnavimo specialistas – Bendrovės darbuotojas, administruojantis Aikšteles. Klientų aptarnavimo specialistai dirbą visą parą. Su jais galima susiekti telefonu +370 700 77877.
2.8. Taisyklės – šis dokumentas, kuriuo nustatomos Bendrovės teikiamų automobilių stovėjimo Aikštelėse paslaugų užsakymo internetinėje parduotuvėje unipark.shop sąlygos, paslaugų teikimo, automobilių statymo tvarka, atsiskaitymo ir kitos sąlygos.
2.9. Tinklapis – Bendrovės interneto tinklapis, kurio adresas https://unipark.shop/.
2.10. Šiose Taisyklėse vienaskaitos ir daugiskaitos forma pateikiamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, priklausomai nuo Taisyklių konteksto.

III. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS TINKLAPYJE
3.1. Naudotojas įsigyti Bendrovės teikiamas Paslaugas gali tik susipažinęs su Tinklapyje skelbiamomis šiomis Taisyklėmis ir pateikęs visą Bendrovės prašomą informaciją.
3.2. Paslaugas Naudotojas gali užsakyti tiek kaip registruotas Naudotojas, tiek nesiregistruodamas Bendrovės Tinklapyje.
3.3. Naudotojas, nesiregistruodamas Tinklapyje, naudojasi Paslaugomis tokia tvarka:
3.3.1. Atsidaręs Tinklapį pasirenka Naudotoją dominančią Paslaugos teikimo vietą;
3.3.2. Pasirenka Paslaugos teikimo pradžios ir pabaigos datas ir laiką;
3.3.3. Suveda automobilio, kurį statys Aikštelėje valstybinį numerį, jei turi, įveda nuolaidos kodą;
3.3.4. Iš Tinklapyje pateikto sąrašo pasirenka Naudotojo pageidaujamą Aikštelę;
3.3.5. Pasirenka aktualias papildomas paslaugas, jei pageidauja;
3.3.6. suveda Tinklapyje nurodytus duomenis, privalomi – tik: telefono numeris ir el. pašto adresas, kiti Tinklapyje nurodyti duomenys suvedami tik Naudotojui pageidaujant;
3.3.7. susipažįsta su Taisyklėmis, susipažinimo faktą patvirtina pažymėdamas atitinkamą laukelį varnele, jei pageidauja, pažymi sutikimą gauti naujienas iš Bendrovės apie teikiamas Paslaugas, pasirenka apmokėjimo būdą ir apmoka už užsakytas Paslaugas.
3.4. Registruoti Naudotojai prieš naudojantis Paslaugomis privalo prisijungti, Tinklapio tituliniame puslapyje pasirinkę laukelius „Prisijungti“ arba „Prisijungti agentūrai“. Naudotojas, prisijungęs prie Tinklapio, atlieka tokius pat veiksmus, kaip nurodyti 3.3.1 – 3.3.7 punktuose. Registruotiems Naudotojams suteikiama nuolaida Paslaugoms, kuri apskaičiuojama pagal iki paskutinio Paslaugų užsakymo Naudotojo užsakytų ir apmokėtų Paslaugų kiekį. Bendrovės suteikiama nuolaida už atliktų užsakymų kiekį visais atvejais negali būti didesnė kaip 16 procentų nuo užsakymo kainos.
3.5. Naudotojui susipažinus su Taisyklėmis, pateikus reikiamą informaciją, Bendrovė įsipareigoja suteikti Naudotojui teisę naudotis Paslaugomis, o Naudotojas įsipareigoja sumokėti Bendrovei Paslaugų kainą ir naudoti Paslaugomis Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.6. Naudotojas atsako už tinkamą ir teisingą Aikštelės stovėjimo laiko parinkimą, automobilio valstybinio numerio įvedimą bei kitų Paslaugų užsakymo metu įvedamų ir pasirenkamų duomenų teisingumą.
3.7. Jei Naudotojas neįvedė, neteisingai nurodė arba suklydo vesdamas Paslaugos užsakymui reikalingus duomenis, Naudotojo atliktas Paslaugų užsakymas Tinklapyje gali būti laikomas negaliojančiu. Naudotojas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos Bendrovė patirs dėl neteisingos ar netikslios Paslaugoms teikti reikalingos informacijos pateikimo.
3.8. Paslaugų teikimo data ir laikas, Aikštelė, transporto priemonės valstybinis numeris ir kiti Paslaugos duomenys nurodomi Paslaugos užsakymo patvirtinimo ir priminimo laiškuose.
3.9. Naudotojas gali pakeisti išankstinio Paslaugų užsakymo laiką, likus ne mažiau kaip 48 val. iki rezervuoto Paslaugų termino pradžios, kreipdamasis į Klientų aptarnavimo specialistus el. paštu info@unipark.lt arba telefonu +370 700 77 877, tačiau tik tokiu atveju, jei užsakymo trukmė nėra ilgesnė ir aikštelėje yra laisvų vietų. Jei užsakymo trukmė yra ilgesnė, Naudotojas įsipareigoja apmokėti kainos skirtumą tarp faktiškai jau užsakytos Paslaugos ir naujo Paslaugos laiko, užsakydamas papildomas valandas arba paras, priklausomai nuo Paslaugos trukmės.
3.10. Naudotojui kreipiantis į Klientų aptarnavimo specialistus dėl Paslaugų užsakymo atšaukimo likus mažiau kaip 48 val. iki užsakytos Paslaugos termino pradžios, Naudotojas privalo sumokėti Bendrovei 30 (trisdešimties) procentų visos Naudotojo faktiškai sumokėtos Paslaugų kainos dydžio, bet ne daugiau kaip 10 EUR (dešimt eurų), kompensaciją (toliau – Kompensacija). Kompensacija mokama už Bendrovės suteiktą automobilio parkavimo vietą Paslaugos užsakyme nurodytoje Aikštelėje, nurodytu laiku. Bendrovė turi teisę gautas iš Naudotojo sumas be papildomo pranešimo Naudotojui užskaityti Kompensacijos sumokėjimui.
3.11. Pasibaigus Paslaugų teikimo laikui ir nurodytu laiku Naudotojui nepasinaudojus Paslaugomis arba Paslaugų rezervavimo laiko nepakeitus šių Taisyklių 3.9. punkte numatyta tvarka, laikoma, kad Paslauga Naudotojui buvo suteikta ir už Paslaugą Naudotojo sumokėti pinigai Naudotojui nėra grąžinami.
3.12. Bendrovė, teikdama Paslaugas nerezervuoja Naudotojui konkrečios stovėjimo vietos Aikštelėje, t.y. Naudotojas gali statyti automobilį bet kurioje laisvoje automobilio statymo vietoje, jei automobilio statymas nėra apribotas kelio ženklais, įskaitant horizontalųjį ženklinimą. Galimi atvejai, kai Naudotojui atvykus į Aikštelę, kurioje užsakyta Paslauga, joje nebus laisvų parkavimo vietų. Jeigu Naudotojui atvykus į Aikštelę Paslaugų teikimo metu Aikštelėje, kurioje užsakyta Paslauga, nėra laisvų vietų, Bendrovė suteikia Naudotojui galimybę įvažiuoti į kitą ne prastesnę Bendrovei priklausančią Aikštelę. Jeigu kita Bendrovei priklausanti Aikštelė yra mokama didesniu tarifu, Naudotojas už kainos skirtumą nėra papildomai apmokestinamas.

IV. NAUDOJIMOSI AIKŠTELĖMIS TAISYKLĖS
4.1. Šios Taisyklės taikomos visiems Naudotojams, Tinklapyje įsigijusiems Paslaugas.
4.2. Naudotojas, užsakęs Paslaugas Tinklapyje, į Aikštelę įleidžiamas, kai prie įvažiavimo į Aikštelę sumontuotos automobilio valstybinių numerių nuskaitymo kameros nuskaito Naudotojo Tinklapyje nurodytus automobilio valstybinius registracijos numerius. Tuo atveju, jei Tinklapyje įvesti automobilio valstybinio registracijos numerio ženklai nesutampa su valstybinio numerio ženklais, sumontuotais ant automobilio, Naudotojo automobilis yra įleidžiamas į Aikštelę, tačiau jam yra skaičiuojamas įprastas aikštelės tarifas, nurodytas ant informacinių stendų, iškabų, sumontuotų prie įvažiavimo į Aikštelę..
4.3. Praradęs Tinklapyje užregistruotus automobilio valstybinius numerius, Naudotojas privalo apie tai nedelsiant pranešti Klientų aptarnavimo specialistui el. paštu info@unipark.lt arba telefonu +370 700 77 877.
4.4. Prieš įvažiuojant į uždarą barjeru ribojamą Aikštelę prie įvažiavimo į Aikštelę Naudotojui susipažinti yra pateikiama pagrindinė naudojimosi Aikštele informacija, kurią Naudotojas privalo atidžiai perskaityti ir, tik sutinkant su pateikta informacija, įvažiuoti į Aikštelę. Naudotojas, įvažiuodamas pro užtvarą, valstybinių numerių nuskaitymo įrenginį patvirtina, kad susipažino su Aikštelės naudojimosi tvarka ir įsipareigoja jos laikytis.
4.5. Norint įvažiuoti/išvažiuoti į/iš Aikštelės, automobilio numeris turi būti švarus.
4.6. Norint įvažiuoti į Aikštelę reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:
4.6.1. Automobilį sustabdyti prie įvažiavimo barjero arba STOP linijos;
4.6.2. Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio valstybinį numerį ir pasikels barjeras;
4.6.3. Pakilus barjerui, įvažiuoti į Aikštelę ir pasistatyti automobilį bet kurioje laisvoje vietoje, jei tam nėra prieštaraujančių stovėjimą ženklinančių ženklų;
4.6.4. Naudotojas Aikštelėje privalo laikytis kelių eismo taisyklių.
4.7. Norint išvažiuoti iš Aikštelės, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:
4.7.1. Automobilį sustabdyti prie išvažiavimo barjero arba STOP linijos;
4.7.2. Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio valstybinį numerį ir pasikels barjeras;
4.7.3. Pakilus barjerui, išvažiuoti iš Aikštelės.
4.8. Jei automobilio stovėjimo Aikštelėje laikas neviršija Paslaugos užsakyme nurodyto laiko, galima privažiuoti prie išvažiavimo ir barjeras automatiškai pakils.
4.9. Jei automobilio stovėjimo laikas Aikštelėje viršija Paslaugos užsakyme nurodytą laiką, Naudotojas, prieš išvažiuodamas iš Aikštelės, privalo uniPark automatinėje atsiskaitymo kasoje sumokėti už faktiškai viršytą laiką pagal tuo metu Aikštelėje galiojančius įkainius.
4.10. Automobiliai Aikštelėje privalo būti parkuojami, vadovaujantis automobilių stovėjimo aikštelės ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis.
4.11. Automobilius palikti rezervuotose automobilių stovėjimo vietose griežtai draudžiama. Už automobilio palikimą rezervuotoje vietoje gali būti skaičiuojamas papildomas mokestis.
4.12. Naudotojas atsako už Aikštelėje esančio materialaus turto sugadinimą ir privalo atlyginti žalą, kilusią dėl Naudotojo neteisėtų veiksmų.
4.13. Įrangos gedimo atveju ar iškilus kitiems nesklandumams, Naudotojas kreipiasi pagalbos tel. (24/7) +370 700 77877.
4.14. Bendrovė neteikia pasaugos paslaugų ir neįsipareigoja saugoti Naudotojo transporto priemonių ir jose esančių daiktų, taip pat neužtikrina jokių specialių (techninių, fizinių ar kt.) Aikštelėse esančio Naudotojo ir jo turto stebėjimo priemonių.
4.15. Naudotojas, įvažiuodamas į Aikštelę ir važiuodamas Aikštelėje privalo įsivertinti savo automobilio aukštį, plotį, posūkio kampą ir manevringumą, pasirinkti saugų greitį, Naudotojas privalo Automobiliu važiuoti taip, kad nebūtų sugadintas Bendrovės ir/arba trečiųjų asmenų turtas. Naudotojas yra pats atsakingas už valdomo automobilio apgadinimus. Bendrovė nemoka Naudotojui jokių kompensacijų, žalos atlyginimų už Naudotojo sugadintą automobilį.
4.16. Naudotojui pažeidus šias Taisykles, Bendrovė turi teisę reikalauti atlyginti dėl pažeidimo susidariusius nuostolius.
4.17. Naudotojas įsipareigoja supažindinti su Taisyklėmis bet kurį asmenį, kuriam perduodamas naudotis automobiliu, kurio valstybiniai numeriai nurodyti užsakant Paslaugą ir užtikrinti, kad pastarasis jų laikysis. Naudotojas visiškai atsako už asmenų, kurie naudosis automobilio, kurio valstybiniai numeriai nurodyti Tinklapyje, užsakant Paslaugą, veiksmus.
4.18. Bendrovė neatsako už žalą, kurią Naudotojas gali patirti dėl naudojimosi Tinklapiu. Bendrovė neprisiima atsakomybės dėl neteisingai atliktų Tinklapio naudotojo veiksmų, naudojamų galinių įrenginių (kompiuterių, išmaniųjų įrenginių), programinės įrangos, jos veikimo, ryšio sutrikimų ar kitų kliūčių. Bendrovė taip pat neatsako už Naudotojo nuotolius Naudotojui laiku nepatekus į skrydį, susitikimą ar bet kokį kitą renginį.
4.19. Naudotojo automobilio valstybinis numeris gali būti įtrauktas į nepageidaujamų Naudotojų sąrašą žemiau nurodytam laikotarpiui uždraudžiant įvažiavimą į Aikšteles jeigu Naudotojas:
4.19.1. išvažiavo iš Aikštelės nesumokėjęs už Paslaugas – iki bus sumokėta už suteiktas Paslaugas;
4.19.2. automobilis buvo pastatytas netvarkingai – užimant daugiau nei vieną stovėjimo vietą, transporto priemonėms neskirtoje vietoje, kliudant eismui, užimant kelio ženklu „rezervuota“ pažymėtą vietą (įskaitant ženklų, žyminčių rezervuotą vietą, patraukimą/sukeitimą vietomis) ar kitaip pažeidžiant kelių eismo taisykles – 30 (trisdešimt) dienų nuo pažeidimo užfiksavimo, už pakartotinį pažeidimą 12 mėn. laikotarpiu – 90 (devyniasdešimt) dienų nuo antrojo pažeidimo užfiksavimo;
4.19.3. transporto priemonės vairuotojas ar keleivis sugadino aikštelėje esančius įrenginius ar kitą turtą – iki bus atlyginta Bendrovei padaryta žala;
4.19.4. transporto priemonės vairuotojas ar keleivis pašalino, nulenkė ar patraukė užtvarą, siekdamas įvažiuoti/išvažiuoti – – 30 (trisdešimt) dienų nuo pažeidimo užfiksavimo, už pakartotinį pažeidimą 12 mėn. laikotarpiu – 90 (devyniasdešimt) dienų nuo antrojo pažeidimo užfiksavimo.
4.20. Naudotojas Taisyklėmis yra informuojamas, kad „dengtos Aikštelės“ pasirinkimas negarantuoja, kad Naudotojas transporto priemonę pasistatys po stogu. Dauguma Bendrovės valdomų Aikštelių turi galimybę transporto priemones statyti Aikštelės viršutiniuose aukštuose. Transporto priemonių statymo vietos daugiaaukščių Aikštelių viršutiniuose aukštuose gali būti atviros, t.y. neuždengtos stogu. Tuo atveju, jei daugiaaukštės Automobilių stovėjimo aikštelės vietos apatiniuose aukštuose bus užimtos, Naudotojas turės Automobilį statyti neuždengtoje Automobilių stovėjimo vietoje, Aikštelės viršutiniuose aukštuose.

V. PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS
5.1. Tinklapyje nurodytos Paslaugų kainos galioja tik Paslaugas užsakant elektroninėmis ryšių priemonėmis Tinklapyje. Paslaugų kainos, užsakant Paslaugas Aikštelėje, gali skirtis nuo Paslaugų kainos nurodytos Tinklapyje.
5.2. Bendrovė informuoja, kad Tinklapyje nurodytos Paslaugų kainos kinta priklausomai nuo Paslaugų užsakymo momento (dienos laiko), Paslaugos paklausos, Aikštelių užimtumo ir kitų sąlygų. Naudotojui galioja ta Paslaugų kaina, kuri galiojo ir buvo rodoma Naudotojui Paslaugos užsakymo metu. Bendrovė neatlygina, nekompensuoja Naudotojui jokių pinigų sumų jei Paslaugos užsakymo metu Bendrovės pasiūlyta ir Naudotojo akceptuota Paslaugos kaina yra didesnė, lyginant su vėliau Bendrovės siūloma analogiškos Paslaugos kaina.
5.3. Už Paslaugų kainos sumokėjimą ir Taisyklių laikymąsi atsakingas – automobilio savininkas, išskyrus tuos atvejus, kai jis įrodo, kad Paslaugas užsakė ir transporto priemonę aikštelėje pastatė kitas asmuo.
5.4. Naudotojas įsipareigoja savo lėšomis sumokėti visą Paslaugų kainą ne vėliau kaip Paslaugos užsakymo momentu. Tuo atveju, jei Naudotojas Paslaugos užsakymo metu nesumoka Paslaugos kainos, laikoma, kad Naudotojas Paslaugos neužsakė.
5.5. Atsiskaityti už Paslaugas galima tik bankiniu mokėjimo pavedimu Paslaugas užsakant elektroninėmis ryšių priemonėmis Tinklapyje.
5.6. Paslaugų užsakymas Tinklapyje yra vienkartinis, tad juo galima pasinaudoti tik vieną kartą Paslaugos užsakymo nurodytu laikotarpiu. Jei faktinis automobilio stovėjimo laikas yra trumpesnis, nei nurodyta Rezervavimo patvirtinimo laiške, piniginis skirtumas Naudotojui nėra grąžinamas. Likusio Paslaugų rezervacijos laiko kitą kartą panaudoti negalima.
5.7. Paslaugos užsakymas ir Paslaugos kainos sumokėjimas neužtikrina konkrečios automobilio stovėjimo vietos ir ji nėra rezervuojama. Sumokėta Paslaugos kaina nesuteikia teisės statyti automobilį draudžiamųjų kelio ženklų galiojimo zonoje ar kitaip nesilaikyti Aikštelėje nustatytos tvarkos.
5.8. Jeigu Bendrovė neužtikrina Naudotojo Tinklapyje rezervuotų Paslaugų suteikimo, Bendrovė įsipareigoja Naudotojui grąžinti sumokėtus pinigus. Bendrovė neįsipareigoja padengti papildomų išlaidų, atsiradusių dėl stovėjimo vietų Aikštelėse trūkumo.

VI. NUOSTATOS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
6.1. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Naudotojas supranta, jog jo pateikti asmens duomenys bus naudojami, tam kad Bendrovė Naudotojui galėtų suteikti jo užsakomas prekes ir (ar) paslaugas, taip pat ir kitais susijusiais tikslais, pagal žemiau aprašomas ir (ar) Bendrovės privatumo politikoje (adresu: www.unipark.lt/privatumo-politika/) pateikiamas asmens duomenų tvarkymo sąlygas.
6.2. Bendrovė Naudotojo pateiktus asmens duomenis (t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, transporto priemonės valstybinius registracijos numerius, kitus užsakymo duomenis bei Tinklapio prisijungimo duomenis), taip pat užsakymų vykdymo metu sugeneruotus asmens duomenis (pvz., įvažiavimo įrenginiais fiksuojamos automobilių valstybinių registracijos numerių fotonuotraukos, taip pat duomenys, susiję su Paslaugų naudojimu ir pan.) tvarko, vadovaujantis BDAR 6 str. 1 d. b) p., t. y. asmens duomenis tvarkyti būtina, siekiant įvykdyti sutartį (užsakymą), kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (užsakymą).
6.3. Įvykdžius su Jumis sudarytą sutartį (užsakymą) dėl konkrečių paslaugų teikimo, turime laikytis teisės aktais Mums nustatytų prievolių bei saugoti šią sutartį ir (ar) tai patvirtinančius įrodymus, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome (saugome) vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė (nustatyta LR Vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje; LR Civiliniame kodekse; LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ar kitų susijusių teisės aktų).
6.4. Minėti asmens duomenys (t. y. sudaryti užsakymai, kartu su tai patvirtinančiais įrodymais) bus tvarkomi (saugomi) visą užsakymo galiojimo laikotarpį ir 10 metų, skaičiuojant nuo užsakymo įvykdymo.
6.5. Bendrovė savo įsipareigojimus Naudotojo atžvilgiu vykdys, vadovaudamasi Naudotojo rezervacijų Tinklapyje metu nurodytais duomenimis. Jeigu šie duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, transporto priemonės valstybinis registracijos numeris ir kt.) pasikeičia, Naudotojas turi nedelsiant apie tai informuoti Bendrovę.
6.6. Bendrovė informuoja, jog siekiant užtikrinti tinkamą užsakymo įvykdymą bei administravimą (kaip pvz., leisti jums įvažiuoti ir (ar) atsiskaityti už stovėjimą mūsų administruojamose stovėjimo aikštelėje, pagal konkretaus užsakymo sąlygas), Jūsų asmens duomenys (apsiribojant paslaugų suteikimui būtinais duomenimis) gali būti perduodami Bendrovės administruojamų stovėjimo aikštelių savininkams. Taip pat, siekiant užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą (kurioje yra sudaromos ir (ar) administruojamos Jūsų užsakomos paslaugos) veikimą, su Jūsų asmens duomenimis gali susipažinti Bendrovės pasitelkiami duomenų tvarkytojai (kaip pvz., IT paslaugų tiekėjai ar pan.);
6.7. Minėti duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių ir (ar) skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams (kaip pvz., UAB „Julianus Inkaso“); draudimo bendrovėms ir (ar) kt. subjektams, jeigu tai bus reikalinga siekiant užtikrinti Bendrovės ir (ar) trečiųjų asmenų teises (įskaitant klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą) bei pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.
6.8. Papildomai informuojame, jog Bendrovė, aukščiau minėtu tikslu gautus kontaktinius Naudotojo duomenis (pvz., el. pašto adresas), gali naudoti Bendrovės paslaugų siūlymui (įskaitant aktualią informaciją susijusią su Paslaugų naudojimu, Paslaugų teikimo sąlygomis, jų pasikeitimais ir pan.), t. y. tiesioginei rinkodarai pagal LR Elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 2 d., vadovaujantis Bendrovės teisėtu interesu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).
6.9. Bendrovės naujienlaiškiai, siekiant informuoti Naudotoją apie Aikštelių įvažiavimo sistemų pakeitimus, aptarnavimo taisykles ar vykdomas akcijas, siunčiami Naudotojo elektroninio pašto adresu ne dažniau nei vieną arba du kartus per mėnesį. Nepaisant to, informuojame, jog nenorėdami gauti Bendrovės paslaugų reklamos, galite nesutikti ir (ar) atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, kreipdamasis į Bendrovę elektroniniu paštu info@unipark.lt, telefonu +370 700 77877 arba paspaudęs tiesioginės rinkodaros pranešime pateiktą nuorodą. Nesutikimą/atsisakymą dėl tiesioginės rinkodaros taip pat, galite išreikšti savo paskyroje, uniPark Programėlės skiltyje „Mano paskyra“ pažymint atitinkamus pasirinkimus ir (ar) atsisakant rinkodaros gautuose pranešimuose nurodytu būdu.
6.10. Papildomai informuojame, jog Bendrovės Aikštelėse vykdomas vaizdo stebėjimas. Vaizdo stebėjimas vykdomas, siekiant užtikrinti Bendrovės nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti Bendrovės valdomo turto saugumą ir neliečiamumą, Paslaugų kokybę ir administravimo procesą, Bendrovės darbuotojų bei Paslaugoms teikti Bendrovės pasitelktų trečiųjų asmenų ir (ar) jų turto saugumą. Vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą papildomai būsite informuojami Aikštelėse.
6.11. Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi ne daugiau kaip 2 (du) mėnesius nuo jų užfiksavimo dienos, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai, vaizdo įrašai gali būti saugomi ir ilgesnį laiką (pvz., iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).
6.12. Naudotojas patvirtina, kad yra informuotas (-a) apie teisę susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar ištrinti jo asmens duomenis (kai tvarkomi pertekliniai duomenys, duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kai atšaukiamas sutikimas ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę į duomenų perkeliamumą. Taip pat teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys (kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo ar teisėto intereso pagrindu), įskaitant ir tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.
6.13. Naudotojas, savo teises gali įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@unipark.lt, raštu – adresu: Konstitucijos pr. 29, 08105 Vilnius. Plačiau apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimą bei kitus Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, galite rasti Bendrovės privatumo politikoje (www.unipark.lt/privatumo-politika/).
6.14. Turint klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Naudotojas gali kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. paštu info@unipark.lt arba užregistruoti kreipimąsi paskambinus telefonu +370 700 77877 (skambučiai apmokestinami ryšio operatorių tarifais). Naudotojas taip pat gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visais atvejais raginame pirmiausia kreiptis į Bendrovę, kad galėtume efektyviai išspręsti Jūsų situaciją.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Šios Taisyklės Naudotojo atžvilgiu įsigalioja nuo susipažinimo su jomis patvirtinimo rezervuojant Paslaugas Tinklapyje momento, naudojantis Paslaugomis su Bendrove ar su Bendrove susijusia įmone sudarytos sutarties pagrindu arba sutinkant su šiomis Taisyklėmis konkliudentiniais veiksmais prieš įvažiuojant į Aikštelę.
7.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, apie tai prieš 10 kalendorinių dienų paskelbdama Tinklapyje.
7.3. Jei po Taisyklių pakeitimų, apie kuriuos Naudotojui pranešama Taisyklių 7.2. punkte nustatyta tvarka, įsigaliojimo momento Naudotojas Aikštelėmis naudosis toliau, tokiu atveju bus laikoma, kad jis sutinka su Bendrovės atliktais Taisyklių pakeitimais. Jeigu Naudotojas nesutinka su aukščiau nurodytais pakeitimais, jis privalo toliau nesinaudoti Taisyklėse nurodytomis Paslaugomis.
7.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šių Taisyklių kylančias teises ir pareigas trečiajam su Bendrove susijusiam asmeniui, informuodamas apie tai Naudotoją raštu.
7.5. Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Bendrovės ir Naudotojo ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
7.6. Tuo atveju, jei Naudotojas nesutinka su Bendrovės parengtu atsakymu į Naudotojo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl uniPark.lt įsigytos paslaugos iš Bendrovės Naudotojas gali pateikti Valstybinei Naudotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės Naudotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse), arba užpildyti prašymo formą elektroninėje ginčių sprendimo (EGS) platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

_________________________________