Rezervacijos taisyklės

ORO UOSTO AIKŠTELIŲ INTERNETINĖS REZERVACIJOS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios UAB „STOVA“, juridinio asmens kodas 302299725, registracijos adresas Konstitucijos pr. 29, 08105 Vilnius  ar kita su UAB „STOVA” susijusi įmonė (toliau – Bendrovė), oro uosto aikštelių internetinės rezervacijos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja automobilių parkavimo paslaugų išankstinės rezervacijos Bendrovės tinklapyje tvarką, naudojimosi automobilių parkavimo aikštelėmis taisykles, Vartotojo asmens duomenų tvarkymą, atsiskaitymo būdus ir atsakomybę.
1.2. Prieš rezervuodamas automobilių parkavimo paslaugas Bendrovės tinklapyje Vartotojas privalo:
1.2.1. atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei paslaugų rezervacijos Bendrovės tinklapyje lauke pasirinkti mygtuką „Sutinku“. Pasirinkdamas mygtuką „Sutinku“ Vartotojas patvirtina, kad visa pateikta informacija jam yra aiški, suprantama ir tai, kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis; ir
1.2.2. paslaugų rezervacijos Bendrovės tinklapyje metu pateikti Bendrovei tokią informaciją, kurios Bendrovė gali pagrįstai prašyti, vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis.
1.3. Tuo atveju, jeigu Vartotojui kyla bet kokių su Taisyklių aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Vartotojas gali susisiekti su Bendrovės atstovais šiais kontaktais: telefonu +370 700 77877, el. paštu info@unipark.lt.
1.4. Tarp Bendrovės ir Vartotojo, įvykdžiusio šių Taisyklių 1.2. punkte nurodytus reikalavimus ir įgijusio teisę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, susiklosto civiliniai sutartiniai teisiniai santykiai dėl naudojimosi Bendrovės teikiamomis automobilių parkavimo paslaugomis, kuriuos Bendrovė ir Vartotojas įgyvendina, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis.
1.5. Šios Taisyklės taip pat taikomos Vartotojams, sudariusiems automobilių parkavimo paslaugų sutartis su Bendrove ir parkuojantiems automobilius Aikštelėse.
II. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS
2.1. Aikštelės – Bendrovės nuosavybės ar kita teise valdomos uždaros uniPark automobilių parkavimo aikštelės, esančios greta Vilniaus, Kauno, Varšuvos ir Rygos oro uostų, patekimas į kurias ribojamas automatiniais barjerais.
2.2. Vartotojas – Bendrovės klientas (fizinis asmuo), sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir jų ar su Bendrove sudarytos sutarties pagrindu besinaudojantis Bendrovės teikiamomis automobilių parkavimo paslaugomis.
2.3. Paslaugos – Bendrovės teikiamos automobilių parkavimo Aikštelėse paslaugos, įskaitant BLIC paslaugų paketą (toliau – BLIC paslaugos), kurį Vartotojas užsako Tinklapyje.
2.4. Rezervavimo patvirtinimo laiškas – vienkartinis išankstinį Paslaugų rezervavimą patvirtinantis dokumentas, siunčiamas Vartotojui elektroniniu paštu.
2.5. Rezervavimo priminimo laiškas – vienkartinis dokumentas, primenantis apie išankstinį Paslaugų rezervavimą, siunčiamas Vartotojui elektroniniu paštu viena para prieš Paslaugų rezervacijos pradžią.
2.6. SMS priminimas – trumpoji žinutė, kuri gali būti siunčiama prieš rezervacijos pradžią.
2.7. Klientų aptarnavimo specialistas – Bendrovės darbuotojas, administruojantis Aikšteles. Klientų aptarnavimo specialistai dirbą visą parą. Su jais galima susiekti telefonu +370 700 77877.
2.8. Tinklapis – Bendrovės interneto tinklapis, kurio adresas www.unipark.lt.
2.9. Šiose Taisyklėse vienaskaitos ir daugiskaitos forma pateikiamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, priklausomai nuo Taisyklių konteksto.
III. PASLAUGŲ REZERVACIJA TINKLAPYJE
3.1. Vartotojas turi teisę iš anksto rezervuoti Bendrovės teikiamas Paslaugas tik susipažinęs su Tinklapyje skelbiamomis šiomis Taisyklėmis ir pateikęs visą Bendrovės prašomą informaciją – t. y. suvedęs savo asmens duomenis ir užpildęs kitos prašomos informacijos laukus.
3.2. Paslaugų rezervacijos Tinklapyje metu Vartotojas nurodo konkrečią Aikštelę, kurioje jis pasirinktu laiku pageidauja parkuoti automobilį, automobilio valstybinį numerį, Bendrovės arba trečiųjų asmenų suteiktą Paslaugų kainos nuolaidos kodą, savo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Tuo atveju, kai Vartotojo pasirinktoje Aikštelėje nebėra laisvų vietų, Vartotojas yra automatiškai nukreipiamas į kitą Aikštelę (už automatinį nukreipimą Vartotojas nėra apmokestinamas papildomai).
3.3. BLIC paslaugų rezervacijos Tinklapyje metu Vartotojas nurodo automobilio valstybinį numerį, Bendrovės arba trečiųjų asmenų suteiktą Paslaugų kainos nuolaidos kodą, savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, adresą, grįžimo skrydžio numerį, automobilio draudimo poliso numerį ir automobilio techninės apžiūros rezultatų kortelės numerį.
3.4. Vartotojui susipažinus su Taisyklėmis, pateikus reikiamą informaciją bei Bendrovei atlikus reikiamas informacijos patikrinimo operacijas, Bendrovė įsipareigoja suteikti Vartotojui teisę naudotis Paslaugomis, o Vartotojas įsipareigoja pasinaudoti Paslaugomis Taisyklėse nustatyta tvarka ir sumokėti Bendrovei Paslaugų kainą.
3.5. Jei Vartotojas neįvedė, neteisingai nurodė arba suklydo vesdamas savo asmens ar Paslaugų rezervacijos duomenis, Vartotojo Paslaugų rezervacija Tinklapyje gali būti laikoma negaliojančia. Vartotojas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos Bendrovė patirs dėl neteisingos ar netikslios Vartotojo informacijos pateikimo.
3.6. Paslaugų rezervavimo galiojimo laikas, kaina, data, vieta ir kiti rezervacijos duomenys nurodomi Rezervavimo patvirtinimo ir priminimo laiškuose.
3.7. Vartotojas gali pakeisti išankstinio Paslaugų rezervavimo laiką, likus ne mažiau kaip 48 val. iki rezervuoto Paslaugų termino pradžios, kreipdamasis į Klientų aptarnavimo specialistus el. paštu info@unipark.lt arba telefonu +370 700 77 877.
3.8. Pasibaigus Paslaugų rezervavimo galiojimo laikui ir nepasinaudojus Paslaugomis arba Paslaugų rezervavimo laiko nepakeitus šių Taisyklių 3.4. punkte numatyta tvarka, už Paslaugų rezervavimą sumokėti pinigai Vartotojui nėra grąžinami.
3.9. Vartotojui kreipusis į Klientų aptarnavimo specialistus dėl Paslaugų rezervavimo laiko pakeitimo likus mažiau kaip 48 val. iki rezervuoto Paslaugų termino pradžios už išankstinę rezervaciją sumokėti pinigai į Vartotojo sąskaitą nėra grąžinami ir gali būti paliekami būsimiems Vartotojo atsiskaitymams už Paslaugų rezervavimą Aikštelėse.
3.10. Vartotojui atsisakius Paslaugų rezervacijos Taisyklių 3.9. punkte numatyta tvarka, Vartotojas privalo sumokėti Bendrovei 30 (trisdešimties) procentų visos Vartotojo faktiškai sumokėtos Paslaugų  rezervacijos kainos dydžio, bet ne daugiau kaip 10 EUR (dešimt eurų), baudą (toliau – Bauda) dėl atšauktos Paslaugų rezervacijos Bendrovės patirtiems minimaliems nuostoliams atlyginti. Bendrovė turi teisę gautas iš Vartotojo sumas be papildomo pranešimo Vartotojui užskaityti Baudos sumokėjimui.
3.11. Jeigu Paslaugų rezervacijos termino metu nėra laisvų automobilių stovėjimo vietų Aikštelėje, Bendrovė suteikia Vartotojui galimybę įvažiuoti į kitą Bendrovei priklausančią Aikštelę. Jeigu kita Bendrovei priklausanti Aikštelė yra mokama didesniu tarifu, Vartotojas už kainos skirtumą nėra papildomai apmokestinamas.
IV. NAUDOJIMOSI AIKŠTELĖMIS TAISYKLĖS
4.1. Šios Taisyklės taikomos visiems Vartotojams, Tinklapyje rezervavusiems Paslaugas.
4.2. Vartotojas, rezervavęs Paslaugas Tinklapyje, į Aikštelę įleidžiamas, kai prie įvažiavimo į Aikštelę sumontuotos automobilio valstybinių numerių nuskaitymo kameros nuskaito Bendrovės valdomoje elektroninėje sistemoje esančius Vartotojo automobilio valstybinius registracijos numerius.
4.3. Praradęs Tinklapyje užregistruotus automobilio valstybinius numerius, Vartotojas privalo apie tai nedelsiant pranešti Klientų aptarnavimo specialistui el. paštu info@unipark.lt arba telefonu +370 700 77 877.
4.4. Prieš įvažiuojant į uždarą barjeru ribojamą Aikštelę Vartotojui susipažinti yra pateikiama pagrindinė naudojimosi Aikštele informacija, kurią Vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir, tik sutinkant su pateikta informacija, įvažiuoti į Aikštelę.
4.5. Norint įvažiuoti/išvažiuoti į/iš Aikštelės, automobilio numeris turi būti švarus.
4.6. Norint įvažiuoti į Aikštelę reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:
4.6.1. Automobilį sustabdyti prie įvažiavimo barjero;
4.6.2. Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio valstybinį numerį ir pasikels barjeras;
4.6.3. Pakilus barjerui, įvažiuoti į Aikštelę ir pasistatyti bet kurioje laisvoje vietoje, jei tam nėra prieštaraujančių stovėjimą ženklinančių ženklų.
4.7. Norint išvažiuoti iš Aikštelės, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:
4.7.1. Automobilį sustabdyti prie išvažiavimo barjero;
4.7.2. Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio valstybinį numerį ir pasikels barjeras;
4.7.3. Pakilus barjerui, išvažiuoti iš Aikštelės.
4.8. Jei automobilio stovėjimo Aikštelėje laikas neviršija Rezervavimo patvirtinimo laiške nurodyto laikotarpio, galima privažiuoti prie išvažiavimo ir barjeras  automatiškai pakils.
4.9. Jei automobilio stovėjimo Aikštelėje laikas viršija Rezervavimo patvirtinimo laiške nurodytą laikotarpį, Vartotojas, prieš išvažiuodamas iš Aikštelės, privalo uniPark automatinėje atsiskaitymo kasoje arba mobiliąja uniPark programėle sumokėti už faktiškai viršytą laiką pagal tuo metu Aikštelėje galiojančius įkainius.
4.10. Automobiliai Aikštelėje privalo būti parkuojami, vadovaujantis automobilių stovėjimo aikštelės ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis.
4.11 Automobilius palikti rezervuotose automobilių stovėjimo vietose griežtai draudžiama. Už automobilio palikimą rezervuotoje vietoje gali būti skaičiuojamas papildomas mokestis.
4.12. Vartotojas atsako už Aikštelėje esančio materialaus turto sugadinimą ir privalo atlyginti žalą, kilusią dėl Vartotojo kaltės (tyčios arba neatsargumo).
4.13. Įrangos gedimo atveju ar iškilus kitiems nesklandumams, Vartotojas kreipiasi pagalbos tel. (24/7) +370 700 77877.
4.14. Bendrovė neįsipareigoja saugoti Vartotojo transporto priemonių ir jose esančių daiktų, taip pat neužtikrina jokių specialių (techninių, fizinių ar kt.) Aikštelėse esančio Vartotojo ir jo turto stebėjimo priemonių.
4.15. Vartotojui pažeidus šias Taisykles, Bendrovė turi teisę reikalauti atlyginti dėl pažeidimo susidariusius nuostolius.
4.16. Vartotojas įsipareigoja supažindinti su Taisyklėmis bet kurį asmenį, kuriam perduodamas disponavimas Paslaugų rezervacijos ar sutarties sudarymo metu nurodytais automobilių valstybiniais numeriais, ir užtikrinti, kad pastarasis jų laikysis. Vartotojas visiškai atsako už asmenų, kurie naudosis Tinklapyje Vartotojo užregistruotais valstybiniais numeriais pažymėtus automobilius, veiksmus.
V. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
5.1. Už Paslaugų kainos sumokėjimą atsakingas automobilio savininkas, išskyrus tuos atvejus, kai jis įrodo, kad transporto priemonę aikštelėje pastatė kitas asmuo.
5.2. Atsiskaityti už Paslaugas galima šiais būdais:
– rezervuojant Paslaugas Tinklapyje ir sumokant mokėtiną sumą iš anksto;
– uniPark mobiliąja programėle, jei norima apmokėti rezervacijoje viršytą laiką;
– Aikštelėje esančios automatinėje atsiskaitymo kasoje, jei norima apmokėti rezervacijoje viršytą laiką.
5.3. Paslaugų rezervavimas Tinklapyje yra vienkartinis, tad juo galima pasinaudoti tik vieną kartą. Jei faktinis automobilio stovėjimo laikas yra trumpesnis, nei nurodyta Rezervavimo patvirtinimo laiške, piniginis skirtumas Vartotojui nėra grąžinamas. Likusio Paslaugų rezervacijos laiko kitą kartą panaudoti negalima.
5.4. Jeigu Bendrovė neužtikrina Vartotojo Tinklapyje rezervuotų Paslaugų suteikimo, Bendrovė įsipareigoja Vartotojui grąžinti sumokėtus pinigus. Bendrovė neįsipareigoja padengti papildomų išlaidų, atsiradusių dėl stovėjimo vietų Aikštelėse trūkumo.
VI. NUOSTATOS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
6.1. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Vartotojas pateikia tvarkyti savo asmens duomenis Bendrovės Vartotojui  teikiamų Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais (sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas), taip pat kitais susijusiais žemiau paminėtais tikslais. Tvarkomi sutarties sudarymo momentu pateikiami asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, automobilio valstybiniai registracijos numeriai, įvažiavimo įrenginiais fiksuojamos automobilių valstybinių registracijos numerių fotonuotraukos, taip pat duomenys, susiję su Paslaugų naudojimu, įskaitant Vartotojo, ketinančio už Paslaugas atsiskaityti mobiliąją programėle, mobiliojo įrenginio GPS (lokacijos) duomenis, telefoninių pokalbių su Bendrovės klientų aptarnavimo centro darbuotojais įrašus bei vaizdo stebėjimo Aikštelėje duomenis.
6.2. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
6.2.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
6.2.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir skaidriu būdu;
6.2.3. Tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant nustatytų tikslų;
6.2.4. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik remiantis teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais (sutarties sudarymas ir vykdymas, sutikimas, taip pat kiti pagrindai, jei taikoma).
6.2.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
6.2.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
6.3. Tvarkant asmens duomenis Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais, duomenys saugomi 10 metų po jos įsigijimo momento.
6.4. Bendrovė savo įsipareigojimus Vartotojo atžvilgiu vykdys, vadovaudamasi Vartotojo rezervacijų Tinklapyje metu nurodytais duomenimis. Jeigu šie duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) pasikeičia, Vartotojas turi nedelsiant apie tai informuoti Bendrovę. Taip pat Vartotojas gali bet kuriuo metu, pateikęs asmens dokumentą, pateikti prašymą susipažinti su Bendrovės tvarkomais asmens duomenis, reikalauti ištaisyti netikslius duomenis ir įstatymų nustatyta tvarka nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
6.5. Vartotojo kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas), remiantis Bendrovės teisėtu interesu, gali būti panaudoti siekiant informuoti apie Vartotojui skirtus aktualius pasiūlymus, susijusius su Paslaugų naudojimu, Paslaugų teikimo sąlygas. Šiuo tikslu gali būti panaudojami Vartotojo pateikti, su Paslaugų panaudojimu susiję duomenys. Vartotojas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kreipdamasis į Bendrovę elektroniniu paštu info@unipark.lt, telefonu +370 700 77877 arba paspaudęs tiesioginės rinkodaros pranešime pateiktą nuorodą.
6.6. Bendrovės naujienlaiškiai, siekiant informuoti Vartotoją apie Aikštelių įvažiavimo sistemų pakeitimus, aptarnavimo taisykles ar vykdomas akcijas, siunčiami Vartotojo elektroninio pašto adresu ne dažniau nei vieną arba du kartus per mėnesį.
6.7. Bendrovė gali Vartotojo elektroninio pašto adresą perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Vartotojui skirtą tiesioginės rinkodaros pranešimą.
6.8. Vaizdo stebėjimas Aikštelėse vykdomas siekiant užtikrinti Bendrovės nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti Bendrovės valdomo turto saugumą ir neliečiamumą, Paslaugų kokybę ir administravimo procesą, Bendrovės darbuotojų bei Paslaugoms teikti Bendrovės pasitelktų trečiųjų asmenų bei jų turto saugumą. Vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą.
6.9. Vaizdo įrašai gali būti peržiūrėti tik esant arba turint įtarimų dėl Paslaugų teikimo taisyklių bei Bendrovės ir Vartotojų sudarytų Paslaugų teikimo sutarčių nuostatų ar Bendrovės vidinių taisyklių pažeidimų, Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybės, nelaimingų atsitikimų su Vartotojais ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais, konfliktų (incidentų) tarp Vartotojų ir darbuotojų atvejais. Vaizdo įrašus gali peržiūrėti tik Bendrovės vadovo tinkamai įgalioti asmenys, susipažinę su asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir įsipareigoję jų laikytis pasirašytinai ar kitu būdu, įrodančiu informavimo bei įsipareigojimo faktą.
6.10. Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi ne daugiau kaip 2 (du) mėnesius nuo jų užfiksavimo dienos, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).
6.11. Telefoninių pokalbių su Bendrovės klientų aptarnavimo centro darbuotojais įrašai daromi, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir Vartotojų informavimą. Prieš pokalbio įrašymą duomenų subjektas informuojamas apie pokalbio įrašymą ir tikslą. Telefoninių pokalbių įrašai saugomi 1 metus ir gali būti perklausyti tik esant arba turint įtarimų dėl Paslaugų teikimo taisyklių bei Bendrovės ir Vartotojų sudarytų Paslaugų teikimo sutarčių nuostatų ar Bendrovės vidinių taisyklių pažeidimų, Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybės, nelaimingų atsitikimų su Vartotojais ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais, konfliktų (incidentų) tarp Vartotojų ir darbuotojų atvejais.
6.12. Vartotojas patvirtina, kad yra informuotas (-a) apie teisę susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai duomenys, duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kai atšaukiamas sutikimas ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu), taip pat teisės aktų nustatyta tvarka – teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo ar teisėto intereso pagrindu, įskaitant ir tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi duomenys gali būti perduoti Vartotojui tiesiogiai arba perduoti Vartotojo nurodytam valdytojui. Gali būti vykdomi tik teisės aktų nustatyta tvarka savo tapatybę nustačiusių Vartotojų reikalavimai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
6.13. Vartotojo asmens duomenys gali būti atskleidžiami:
6.13.1. su Vartotoju bendraujantiems, už klientų aptarnavimą, apskaitą, Aikštelių įrangos techninę priežiūrą ir rinkodarą atsakingiems Bendrovės darbuotojams;
6.13.2. trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas Bendrovei, tarp jų – rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugų teikėjams, audito, apskaitos, teisinių paslaugų, skolų išieškojimo įmonėms ir kitiems tik tiek, kiek tai būtina trečiųjų šalių ir Bendrovės sudarytų tarpusavio sutarčių vykdymo tikslais.
6.14. Vartotojui turint klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Vartotojas gali kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. paštu info@unipark.lt arba užregistruoti kreipimąsi paskambinus telefonu +370 700 77877 (skambučiai apmokestinami ryšio operatorių tarifais. Vartotojas taip pat gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
VII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
7.1. Šios Taisyklės Vartotojo atžvilgiu įsigalioja nuo susipažinimo su jomis patvirtinimo rezervuojant Paslaugas Tinklapyje momento, naudojantis Paslaugomis su Bendrove ar su Bendrove susijusia įmone sudarytos sutarties pagrindu arba sutinkant su šiomis Taisyklėmis konkliudentiniais veiksmais prieš įvažiuojant į Aikštelę.
7.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, apie tai prieš 10 kalendorinių dienų paskelbdama Tinklapyje bei išsiųsdama pranešimą Vartotojui elektroniniu paštu.
7.3. Jei po Taisyklių pakeitimų, apie kuriuos Vartotojui pranešama Taisyklių 7.2. punkte nustatyta tvarka, įsigaliojimo momento Vartotojas Aikštelėmis naudosis toliau, tokiu atveju bus laikoma, kad jis sutinka su Bendrovės atliktais Taisyklių pakeitimais. Jeigu Vartotojas nesutinka su aukščiau nurodytais pakeitimais, jis privalo toliau nesinaudoti Taisyklėse nurodytomis Paslaugomis.
7.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šių Taisyklių kylančias teises ir pareigas trečiajam su Bendrove susijusiam asmeniui, informuodamas apie tai Vartotoją raštu.
7.5. Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Bendrovės ir Vartotojo ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
7.6. Tuo atveju, jei Vartotojas nesutinka su Bendrovės parengtu atsakymu į Vartotojo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl uniPark.lt įsigytos paslaugos iš Bendrovės Vartotojas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse), arba užpildyti prašymo formą elektroninėje ginčių sprendimo (EGS) platformoje https://ec.europa.eu/odr/.