I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios UAB „STOVA“, juridinio asmens kodas 302299725, registracijos adresas Konstitucijos pr. 29, 08105 Vilnius (toliau – Bendrovė), aikštelių ir mokamų zonų taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja naudojimosi automobilių parkavimo paslaugomis taisykles, Vartotojo asmens duomenų tvarkymą, elektroninių sąskaitų išrašymo paslaugą, atsiskaitymo būdus ir atsakomybę.
1.2. Prieš naudojimąsi automobilių parkavimo aikštelėmis ir mokamomis zonomis arba elektroninės sąskaitos išrašymo paslauga, Vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Tuo atveju, jei Vartotojas, turėdamas galimybę susipažinti ir/arba susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, toliau naudojosi Bendrovės paslaugomis, laikoma, jog Vartotojas:
1.3.1. patvirtino, kad visa pateikta informacija jam yra aiški, suprantama ir tai, kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis;
1.3.2. įsipareigoja naudotis Paslaugomis šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

1.4. Tuo atveju, jeigu Vartotojui kyla bet kokių su Taisyklių aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Vartotojas gali susisiekti su Bendrovės atstovais šiais kontaktais: telefonu +370 700 77877, el. paštu info@unipark.lt.
1.5. Tarp Bendrovės ir Vartotojo, turėjusio galimybę įvykdyti ir/ar įvykdžiusio šių Taisyklių 1.2. punkte nurodytus reikalavimus ir įgijusio teisę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, susiklosto civiliniai sutartiniai teisiniai santykiai dėl naudojimosi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, kuriuos Bendrovė ir Vartotojas įgyvendina, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis.
1.6. Šios Taisyklės taikomos Vartotojams, parkuojantiems automobilius Bendrovei nuosavybės teise priklausančios ar kitu teisėtu pagrindu valdomose uždarose automobilių stovėjimo aikštelėse arba mokamose zonose.

II. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

2.1. Aikštelės – Bendrovės nuosavybės ar kita teise valdomos uždaros UNIPARK automobilių parkavimo aikštelės (išskyrus esančias greta Vilniaus, Kauno, Varšuvos ir Rygos oro uostų, naudojimąsi kuriomis reglamentuoja Bendrovės sudarytos Oro uosto aikštelių internetinės rezervacijos taisyklės), patekimas į kurias ribojamas automatiniais barjerais bei mokamos zonos, kurių sąrašas pateikiamas Bendrovės tinklapyje www.unipark.lt.
2.2. Mokamos zonos – Bendrovės nuosavybės ar kita teise valdomos atviros, be barjerų, UNIPARK automobilių parkavimui skirtos teritorijos ar teritorijos, kuriose Bendrovė teikia parkavimo operatoriaus paslaugas, pažymėtos skiriamaisiais UNIPARK, automobilių stovėjimą leidžiančiais kelio ženklais arba kelio ženklinimu.
2.3. Vartotojas – Bendrovės klientas (fizinis ar juridinis asmuo), sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir jų pagrindu besinaudojantis Bendrovės teikiamomis automobilių parkavimo Aikštelėse ir/arba Mokamose zonose paslaugomis.
2.4. Paslaugos – Bendrovės teikiamos automobilių parkavimo Aikštelėse ir Mokamose zonose paslaugos bei elektroninės sąskaitos išrašymo paslauga.
2.5. Klientų aptarnavimo specialistas – Bendrovės darbuotojas, administruojantis Aikšteles ir Mokamas zonas. Klientų aptarnavimo specialistai dirbą visą parą. Su jais galima susiekti telefonu +370 700 77877.
2.6. Tinklapis – Bendrovės interneto tinklapis, kurios adresas www.unipark.lt.
2.7. Šiose Taisyklėse vienaskaitos ir daugiskaitos forma pateikiamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, priklausomai nuo Taisyklių konteksto.

III. NAUDOJIMOSI AIKŠTELĖMIS TAISYKLĖS

3.1. Prieš įvažiuojant į uždarą barjeru ribojamą Aikštelę Vartotojui susipažinti yra pateikiama pagrindinė naudojimosi Aikštele informacija, kurią Vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir, tik sutinkant su pateikta informacija, įvažiuoti į Aikštelę.
3.2. Norint įvažiuoti į Aikštelę, Vartotojui reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:
3.2.1. Automobilį sustabdyti prie įvažiavimo barjero;
3.2.2. Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio valstybinį numerį ir pasikels barjeras;
3.2.3. Pakilus barjerui, įvažiuoti į Aikštelę ir pasistatyti bet kurioje laisvoje vietoje, jei tam nėra prieštaraujančių stovėjimą ženklinančių ženklų.
3.3. Norint išvažiuoti iš Aikštelės, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:
3.3.1. Apmokėti automobilio stovėjimą pasirinktu būdu;
3.3.2. Automobilį sustabdyti prie išvažiavimo barjero;
3.3.3. Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio numerį ir pasikels barjeras.
3.3.4. Pakilus barjerui, išvažiuoti iš Aikštelės.
3.4. Atsiskaitymas už Paslaugas galimas:
• Automatinėje kasoje;
• Mobiliąja UNIPARK programėle;
• Trumpąja SMS žinute, jei Aikštelėje nėra automatinės kasos.
3.5. Mokestis už paslaugas taikomas pagal tą dieną, kai automobilis buvo pastatytas, galiojančius įkainius. Kiekvienoje Aikštelėje gali būti taikomi skirtingi įkainiai. Įkainiai skelbiami Aikštelėse ir Tinklapyje. Kaina skaičiuojama pagal faktiškai stovėtą laiką, jį apvalinant iki didesnio Bendrovės taikomo ir įkainiuose nurodyto laiko apskaitos vieneto. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti įkainius už paslaugas.
3.6. Automobiliai Aikštelėje privalo būti parkuojami, vadovaujantis automobilių stovėjimo aikštelės ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis.
3.7. Vartotojas atsako už Aikštelėje esančio materialaus turto sugadinimą ir privalo atlyginti žalą, kilusią dėl Vartotojo kaltės (tyčios arba neatsargumo).
3.8. Įrangos gedimo atveju ar iškilus kitiems nesklandumams, Vartotojas kreipiasi pagalbos tel. (24/7) +370 700 77877.
3.9. Bendrovė neįsipareigoja saugoti Vartotojo transporto priemonių ir jose esančių daiktų, taip pat neužtikrina jokių specialių (techninių, fizinių ar kt.) Aikštelėse esančio Vartotojo ir jo turto stebėjimo priemonių.
3.10. Vartotojui pažeidus šias Taisykles, Bendrovė turi teisę reikalauti atlyginti dėl pažeidimo susidariusius nuostolius.

IV. NAUDOJIMOSI MOKAMOMIS ZONOMIS TAISYKLĖS

4.1. Mokamoje zonoje automobiliai privalo būti parkuojami, vadovaujantis Mokamos automobilių stovėjimo zonos ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis.
4.2. Atsiskaitymas už Paslaugas Mokamoje automobilių stovėjimo zonoje galimas:
• UNIPARK mobiliąja programėle;
• trumpąja SMS žinute;
• mokamoje UNIPARK zonoje stovinčiame parkomate.
4.3. Mokėjimas už stovėjimą turi būti atliktas nedelsiant, tik pastačius automobilį ir neatsitraukus nuo jo. Automobilio stovėjimo paslaugos nutraukimas turi būti aktyvuotas įlipus į automobilį prieš išvažiuojant iš Mokamos automobilių stovėjimo zonos.
a. Nesumokėjus automobilio stovėjimo paslaugos mokesčio iš karto arba pavėlavus pratęsti automobilio stovėjimo Mokamoje zonoje laiką, automobilio savininkas (išskyrus tuos atvejus, kai jis įrodo, kad automobilį mokamoje automobilių stovėjimo zonoje pastatė kitas asmuo) yra laikomas pažeidusiu šiose Taisyklėse numatytą atsiskaitymo už paslaugas tvarką ir įsipareigoja sumokėti nurodyto dydžio baudą (kiekvienoje Mokamoje automobilių stovėjimo zonoje skelbiamoje pagrindinėje naudojimosi Mokama zona informacijoje yra pateikti baudų dydžiai) ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Taisyklių 4.4 punkte nurodyto pažeidimo akto surašymo momento arba padidinto dydžio baudą, jei nuo Taisyklių 4.5. punkte nurodyto pažeidimo akto surašymo praėjo daugiau kaip 24 (dvidešimt keturios) valandos. Taisykles pažeidęs Vartotojas taip pat turės atlyginti ir kitas, su skolos išieškojimu susijusias bei UAB „STOVA“ patirtas bylinėjimosi, išlaidas.
4.4. Bendrovė vykdo nuolatinę Taisyklių laikymosi Mokamose zonose kontrolę – elektroninių įrankių pagalba tikrina mokamoje automobilių stovėjimo zonoje realiu laiku pastatytų automobilių stovėjimo paslaugų apmokėjimo Taisyklėse numatytais atsiskaitymo būdais faktą:
• Įgalioti Bendrovės asmenys fiksuoja automobilio savininko (valdytojo) padarytą Taisyklėse numatytos automobilio parkavimo tvarkos/ir arba mokėjimo tvarkos pažeidimą nuotraukose ir surašo pažeidimo fiksavimo aktą, kuriame nurodomi dėl pažeidimo mokėtinų mokesčių (Taisyklių 4.3 punkte numatytos baudos) sumokėjimo rekvizitai. Pažeidimo aktas paliekamas automobilio savininkui (valdytojui) matomoje automobilio išorės vietoje, arba
• Aikštelės vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuojamas automobilio savininko (valdytojo) padarytas Taisyklėse numatytos tvarkos pažeidimas ir surenkama informacija Taisyklių pažeidimo aktui, kuriame nurodomi dėl Taisyklių pažeidimo mokėtinų mokesčių (Taisyklių 4.3 punkte numatytos baudos) sumokėjimo rekvizitai, išrašyti. Pažeidimo aktas, Taisyklių pažeidimų ir skolų administravimo tikslais perduodamas trečiajam asmeniui, atliekančiam duomenų tvarkytojo funkciją. Taisyklių pažeidimo aktas automobilio savininkui išsiunčiamas paštu.
4.5. Jeigu bauda už Taisyklių pažeidimą nebus sumokėta nustatytu terminu, skolos ir netesybų išieškojimas bus vykdomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
4.6. Vartotojui apmokėjus mokestį už ne savo automobilio stovėjimą, pinigai nėra grąžinami.
4.7. Automobilių parkavimo ir kontrolės paslaugas mokamoje automobilių stovėjimo zonoje teikianti Bendrovė nėra materialiai atsakinga už šioje zonoje parkuojamų automobilių bei juose esančių asmenų ir/arba turto saugumą.

V. ELEKTRONINIŲ SĄSKAITŲ IŠRAŠYMO PASLAUGA

5.1. Bendrovė suteikia teisę Vartotojui Tinklapyje pasinaudoti elektroninės sąskaitos išrašymo po Paslaugų kainos apmokėjimo automatinėje kasoje paslauga.
5.2. Vartotojui Tinklapio anketoje nurodžius, kliento, kurio vardu prašoma išrašyti elektroninę sąskaitą, tipą (fizinis ar juridinis asmuo) ir užpildžius prašomos informacijos laukus (vardas, pavardė/juridinio asmens pavadinimas, gimimo data/juridinio asmens kodas ir PVM mokėtojo kodas, automobilio valstybiniai registracijos numeriai, adresas, parkavimo data, čekio numeris, suma, elektroninio pašto adresas), Tinklapyje sugeneruojama elektroninė sąskaita, kuri išsiunčiama į Vartotojo kompiuterį ar kitą įrenginį.
5.3. Vartotojas, nurodęs kliento – fizinio asmens – tipą, turi teisę pateikti Bendrovei tik savo asmens duomenis ir čekyje nurodytą informaciją.

VI. NUOSTATOS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

6.1. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Vartotojas pateikia tvarkyti savo asmens duomenis Bendrovės Vartotojui teikiamų Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais (konkliudentiniais veiksmais sudaromos sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas), taip pat kitais susijusiais žemiau paminėtais tikslais. Tvarkomi naudojimosi Paslaugos metu Bendrovės įgyti Vartotojo asmens duomenys – automobilio markė, automobilio valstybiniai registracijos numeriai, įvažiavimo įrenginiais fiksuojamos automobilių valstybinių registracijos numerių fotonuotraukos, Vartotojo skolos išieškojimo atveju – Vartotojo vardas ir pavardė, o taip pat duomenys, susiję su Paslaugų naudojimu ir atsiskaitymu už Paslaugas, įskaitant Vartotojo, ketinančio už Paslaugas atsiskaityti mobiliąją programėle, mobiliojo įrenginio GPS (lokacijos) duomenis, telefono numerį, telefoninių pokalbių su Bendrovės klientų aptarnavimo centro darbuotojais įrašus bei vaizdo stebėjimo Aikštelėje ir Mokamoje zonoje duomenis.
6.2. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
6.2.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
6.2.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir skaidriu būdu;
6.2.3. Tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant nustatytų tikslų;
6.2.4. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik remiantis teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais (sutarties sudarymas ir vykdymas, sutikimas, taip pat kiti pagrindai, jei taikoma).
6.2.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
6.2.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
6.3. Tvarkant asmens duomenis Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais, duomenys saugomi 10 metų po jos įsigijimo momento.
6.4. Vartotojas žino, kad jam nevykdant finansinių įsipareigojimo atsiskaityti už Paslaugas ir per įspėjime nurodytą terminą nepašalinus šio pažeidimo, Bendrovė turi teisę perduoti Vartotojo įsiskolinimo bei asmens duomenis teisėtą interesą turintiems asmenims, jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų valdytojams, įsiskolinimo valdymo ir (ar) išieškojimo tikslais (duomenys apie neįvykdytus įsipareigojimus saugomi 10 metų po skolos padengimo dienos).
6.5. Vartotojo kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), remiantis Bendrovės teisėtu interesu, gali būti panaudoti siekiant informuoti apie Vartotojui skirtus aktualius pasiūlymus, susijusius su Paslaugų naudojimu, Paslaugų teikimo sąlygas. Šiuo tikslu gali būti panaudojami Vartotojo pateikti, su Paslaugų panaudojimu susiję duomenys. Vartotojas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl šiame Taisyklių punkte nurodytos informacijos gavimo, kreipdamasis į Bendrovę elektroniniu paštu info@unipark.lt arba telefonu +370 700 77877.
6.6. Bendrovė gali Vartotojo telefono numerį, el. pašto adresą perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Vartotojui šių Taisyklių 6.5. punkte nurodytą informaciją.
6.7. Vaizdo stebėjimas Aikštelėse vykdomas siekiant užtikrinti Bendrovės nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti Bendrovės valdomo turto saugumą ir neliečiamumą, Paslaugų kokybę ir administravimo procesą, Bendrovės darbuotojų bei Paslaugoms teikti Bendrovės pasitelktų trečiųjų asmenų bei jų turto saugumą. Vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą.
6.8. Vaizdo įrašai gali būti peržiūrėti tik esant arba turint įtarimų dėl Paslaugų teikimo taisyklių bei Bendrovės ir Vartotojų sudarytų Paslaugų teikimo sutarčių nuostatų ar Bendrovės vidinių taisyklių pažeidimų, Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybės, nelaimingų atsitikimų su Vartotojais ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais, konfliktų (incidentų) tarp Vartotojų ir darbuotojų atvejais. Vaizdo įrašus gali peržiūrėti tik Bendrovės vadovo tinkamai įgalioti asmenys, susipažinę su asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir įsipareigoję jų laikytis pasirašytinai ar kitu būdu, įrodančiu informavimo bei įsipareigojimo faktą.
6.9. Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi ne daugiau kaip 2 (du) mėnesius nuo jų užfiksavimo dienos, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).
6.10. Telefoninių pokalbių su Bendrovės klientų aptarnavimo centro darbuotojais įrašai daromi, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir Vartotojų informavimą. Prieš pokalbio įrašymą duomenų subjektas informuojamas apie pokalbio įrašymą ir tikslą. Telefoninių pokalbių įrašai saugomi 1 metus ir gali būti perklausyti tik esant arba turint įtarimų dėl Paslaugų teikimo taisyklių bei Bendrovės ir Vartotojų sudarytų Paslaugų teikimo sutarčių nuostatų ar Bendrovės vidinių taisyklių pažeidimų, Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybės, nelaimingų atsitikimų su Vartotojais ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais, konfliktų (incidentų) tarp Vartotojų ir darbuotojų atvejais.
6.11. Vartotojas patvirtina, kad yra informuotas (-a) apie teisę susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai duomenys, duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kai atšaukiamas sutikimas ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu), taip pat teisės aktų nustatyta tvarka – teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo ar teisėto intereso pagrindu, įskaitant ir tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi duomenys gali būti perduoti Vartotojui tiesiogiai arba perduoti Vartotojo nurodytam valdytojui. Gali būti vykdomi tik teisės aktų nustatyta tvarka savo tapatybę nustačiusių Vartotojų reikalavimai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
6.12. Vartotojo asmens duomenys gali būti atskleidžiami:
6.12.1. su Vartotoju bendraujantiems, už klientų aptarnavimą, apskaitą, Aikštelių ir Mokamų zonų įrangos techninę priežiūrą ir rinkodarą atsakingiems Bendrovės darbuotojams;
6.12.2. trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas Bendrovei, tarp jų – rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugų teikėjams, audito, apskaitos, teisinių paslaugų, skolų išieškojimo įmonėms ir kitiems tik tiek, kiek tai būtina trečiųjų šalių ir Bendrovės sudarytų tarpusavio sutarčių vykdymo tikslais.
6.13. Vartotojui turint klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Vartotojas gali kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. paštu info@unipark.lt arba užregistruoti kreipimąsi paskambinus telefonu +370 700 77877 (skambučiai apmokestinami ryšio operatorių tarifais. Vartotojas taip pat gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Šios Taisyklės Vartotojo atžvilgiu įsigalioja nuo susipažinimo su jomis ir sutinkant su šiomis Taisyklėmis konkliudentiniais veiksmais prieš įvažiuojant į Aikštelę ir/arba Mokamą zoną.
7.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, apie tai prieš 10 kalendorinių dienų paskelbdama Tinklapyje ir/arba išsiųsdama pranešimą Vartotojo telefono numeriu.
7.3. Jei po Taisyklių pakeitimų, apie kuriuos Vartotojui pranešama Taisyklių 7.2. punkte nustatyta tvarka, įsigaliojimo momento Vartotojas Aikštelėmis ir/arba Mokamomis zonomis naudosis toliau, tokiu atveju bus laikoma, kad jis sutinka su Bendrovės atliktais Taisyklių pakeitimais. Jeigu Vartotojas nesutinka su aukščiau nurodytais pakeitimais, jis privalo toliau nesinaudoti Taisyklėse nurodytomis Paslaugomis.
7.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šių Taisyklių kylančias teises ir pareigas trečiajam su Bendrove susijusiam asmeniui, pranešama Vartotojui Taisyklių 7.2. punkte nustatyta tvarka.
7.5. Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Bendrovės ir Vartotojo ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

7.6. Tuo atveju, jei Vartotojas nesutinka su Bendrovės parengtu atsakymu į Vartotojo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl unipark.lt įsigytos paslaugos iš Bendrovės Vartotojas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse), arba užpildyti prašymo formą elektroninėje ginčių sprendimo (EGS) platformoje https://ec.europa.eu/odr/.