Kam reikalinga ši privatumo politika?

 

UAB „Stova“, j. a. k 302299725, buveinės adresas Konstitucijos pr. 29, 08105 Vilnius (toliau – Bendrovė arba Mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Todėl, siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, skelbiame šią privatumo politiką (toliau – Politika).

 

Šioje Politikoje aprašome, kuriuos Jūsų asmens duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai naudojatės Mūsų teikiamomis paslaugomis internetinėje svetainėje www.unipark.lt (toliau – Svetainėje) ar kitais būdais. Šioje Politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus. Todėl būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su Mumis nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, jog pasiliekame teisę ateityje šią Politiką pakeisti. Apie pasikeitimus būsite papildomai informuojami, tačiau skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

 

Kas yra asmens duomenys ir kaip jie yra tvarkomi?

 

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Jumis, kai Jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (kaip pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, transporto priemonės valstybinis numeris ir kt.).

 

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

 

Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

 

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 

Paslaugų užsakymas ir administravimas

(Sutarties sudarymas ir (ar) administravimas Svetainėje)

 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 

Tam, kad galėtumėte Svetainėje su Mumis sudaryti sutartis ir dėl parkavimosi paslaugų (kaip pvz. sutartis pagal faktą; sutartis dėl konkrečių aikštelių stovėjimo vietų) ir (ar) užsakyti vienkartines parkavimosi paslaugas (kaip pvz., parkavimas oro uosto zonoje; įvažiavimas į Neringą, bei šias sutartis ir (ar) pagal jas išrašytus apskaitos dokumentus administruoti Svetainėje, skiltyje „Savitarna“, Mes Tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas ir Pavardė;
 • Asmens kodas arba gimimo data;
 • PVM mokėtojo kodas (kai asmuo įregistruotas PVM mokėtoju);
 • Adresas;
 • Telefono numeris;
 • pašto adresas;
 • Transporto priemonės valstybinis registracijos numeris;
 • Sutarties duomenys (paslaugos teikimo tipas (pagal faktą / konkreti stovėjimo aikštelė); paslaugos teikimo (sutarties sudarymo) data; stovėjimo vietų skaičius ir kitos sutarties sąlygos pagal sutarties tipą);
 • Paslaugos užsakymo duomenys (paslaugos teikimo tipas (parkavimasis oro uosto zonose / įvažiavimas į Neringą); paslaugos teikimo data (nuo / iki); transporto priemonės tipas; vietų skaičius ir kitos paslaugos užsakymo sąlygos pagal paslaugos tipą);
 • Savitarnos prisijungimo duomenys (el. pašto adresas ir prisijungimo prie savitarnos slaptažodis) – kai sudaroma sutartis.

 

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 

 • Tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs Mums juos pateikiate sudarant sutartį (kaip pvz., Svetainės skiltyse „Pasirašyti aikštelės sutartį“, „Pasirašyti sutartį S. Nėries g. 71 ir 91“, „S321 sutartis“) ir (ar) užsakant kitas paslaugas Svetainėje (kaip pvz., parkavimas oro uostuose ir (ar) „bilietai į Neringą“).

 

Kam naudojami Jūsų asmens duomenys?

 

 • Visi minėti duomenys (išskyrus savitarnos prisijungimo duomenis) naudojami tam, kad galėtume su Jumis sudaryti sutartį ir (ar) priimti užsakymus dėl Jūsų norimų paslaugų teikimo bei tai įvykdyti;
 • Savitarnos prisijungimo duomenys, t. y. sutartyje nurodytas el. pašto adresas ir Jums suteikiamas vienkartinis prisijungimo slaptažodis naudojamas tam, kad sukurtume Jums paskyrą Svetainėje pagal sudarytą sutartį ir suteiktume Jums galimybę prie jos prisijungti bei joje administruoti pačią sutartį ir (ar) pagal ją išrašytus apskaitos dokumentus.

 

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 

 • Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą (kurioje yra sudaromos ir (ar) administruojamos sutartys ir (ar) užsakomos paslaugos) veikimą, Jūsų asmens duomenis teikiame pasitelkiamiems duomenų tvarkytojams (kaip pvz., IT paslaugų tiekėjams ar pan.);
 • Jūsų asmens duomenis perduodame administruojamų stovėjimo aikštelių savininkams, tam kad galėtume užtikrinti tinkamą paslaugos įvykdymą (administravimą), t. y. leisti jums įvažiuoti ir (ar) atsiskaityti už stovėjimą mūsų administruojamose stovėjimo aikštelėje, pagal sudarytos sutarties ir (ar) užsakymo sąlygas;
 • Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių ir (ar) skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams (kaip pvz., UAB „Sergel“, UAB „Julianus Inkaso“); draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

 

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

 

Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 

 • Jums nurodant savo asmens duomenis atitinkamose Svetainės skiltyse bei patvirtinant Sutartį ir (ar) užsakant kitas Mūsų teikiamas paslaugas, tarp Jūsų ir Bendrovės yra sudaroma sutartis dėl konkrečių paslaugų teikimo, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. asmens duomenis tvarkyti būtina, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 • Įvykdžius su Bendrove sudarytą sutartį dėl konkrečių paslaugų teikimo, turime laikytis teisės aktais Mums nustatytų prievolių bei saugoti šią sutartį ir (ar) tai patvirtinančius įrodymus, todėl Jūsų asmens duomenis saugome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė (nustatyta LR Vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje; LR Civiliniame kodekse; LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ar kitų susijusių teisės aktų).

 

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 

 • Su Jumis sudarytas sutartis ir (ar) užsakymus, kartu su tai patvirtinančiais įrodymais (įskaitant nurodytus asmens duomenis), Mes tvarkome visą sutarties galiojimo laikotarpį ir saugome 10 metų, skaičiuojant nuo šios sutarties pasibaigimo (paskutinio užsakymo įvykdymo).

 

Tiesioginės rinkodaros vykdymas

(Naujienlaiškių, pasiūlymų ar pan. pranešimų siuntimas)

 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 

Tam, kad galėtume siųsti Jums bendrus ir (ar) individualizuotus tiesioginės rinkodaros pranešimus (pvz., informacija apie Bendrovės prekes, paslaugas, konkursus, renginius, apklausas ar kitas naujienas), kuriuos Jūs sutinkate gauti, Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas ir Pavardė;
 • pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Informacija apie gyvenamąją vietą (pvz., miestas).

 

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 

 • Tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs Mums juos pateikiate sudarinėdami sutartis, registruodamiesi Svetainės skiltyje „Savitarna“ ir (ar) kitais būdais bei kartu duodate sutikimą (pvz., pažymėdami laukelį sutinku) dėl šių asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

Kam naudojami Jūsų asmens duomenys?

 

 • pašto adresą ir telefono numerį Mes naudosime tam, kad galėtume Jūsų nurodytais kontaktais siųsti informaciją apie Bendrovės prekes, paslaugas, konkursus, renginius, apklausas ar kitas naujienas, t. y. tiesioginės rinkodaros pranešimus;
 • Vardą, Pavardę ir informacija apie gyvenamąją vietą Mes naudosime tam, kad galėtume pagal šiuos duomenis pritaikyti siunčiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų aktualumą būtent Jums (individualizuota tiesioginė rinkodara). Individualizuojant rinkodarą, Jūs galite būti priskiriami atitinkamai klientų kategorijai (pvz., pagal miestą), tačiau toks priskyrimas (profiliavimas) jokiu būdu nesukels Jums teisnių pasekmių ar panašaus neigiamo poveikio.

 

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 

 • Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą bei nenutrūkstamą tiesioginės rinkodaros pranešimų užsakymą ir (ar) siuntimą, Jūsų duomenis galime perduoti pasitelktiems duomenų tvarkytojams (kaip pvz., IT paslaugų tiekėjams, specializuotos rinkodaros paslaugų tiekėjams, konsultantams ir pan.);
 • Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių paslaugų tiekėjams; draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

 

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

 

Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 

 • Jums pažymint sutikimą gauti tiesioginę rinkodarą ir (ar) užsakant tiesioginės rinkodaros gavimą kitu būdu, Jūs išreiškiate savo sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

 

Papildomai informuojame, kad savo duotą sutikimą Bendrovei tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti bei atsisakyti tokių pranešimų gavimo, apie tai pranešdamas el. paštu info@unipark.lt arba naujienlaiškio apačioje paspaudusi (-ęs) esančia nuorodą.

 

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 

 • Nurodytus Jūsų asmens duomenis Mes saugome ir Tiesioginę rinkodarą, pagal Jūsų sutikimą siųsime iki tol, kol galios šis sutikimas, tačiau neilgiau nei 3 metus.
 • Patį sutikimo faktą (t. y. informaciją apie tai, jog davėte sutikimą), kaip įrodymus mes saugosime 2 metus skaičiuojant nuo sutikimo atšaukimo dienos. Esant poreikiui, įrodymai apie sutikimą gali būti priskiriami prie kitų šioje politikoje numatytų tvarkymo tikslų bei kaip įrodymai saugomi atitinkamą laikotarpį. Verta paminėti, kad Jūsų sutikimo atšaukimas nedaro poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimo teisėtumui.

 

Mokestinių prievolių vykdymas

(Apskaitos dokumentų išrašymas ir administravimas)

 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 

Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą mokestinių prievolių įgyvendinimą (t. y. teisingą apskaitos dokumentų išrašymą ir deklaravimą valstybinėms institucijoms) bei išrašyti ir administruoti apskaitos dokumentus (kaip pvz., PVM sąskaitas faktūras, kreditines PVM sąskaitas faktūras)  tais atvejais, kai Jūs naudojatės Mūsų paslaugomis, Mes Tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas ir Pavardė;
 • Gimimo data;
 • PVM mokėtojo kodas (kai asmuo įregistruotas PVM mokėtoju);
 • Adresas;
 • Transporto priemonės valstybinis registracijos numeris;
 • pašto adresas;
 • Paslaugos duomenys (paslaugos tipas; paslaugos teikimo data (nuo / iki); čekio numeris (kai apmokate automatinėje kasoje); paslaugos kaina / sumokėta suma).

 

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 

 • Tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs Mums juos pateikiate sutartyje (Savitarnoje) ir (ar) Svetainėje, skiltyje „Išsirašyti sąskaitą“.

 

Kam naudojami Jūsų asmens duomenys?

 

 • Visi minėti duomenys naudojami tam, kad galėtume teisingai išrašyti apskaitos dokumentus bei deklaruoti Jums suteiktas paslaugas valstybėms institucijoms.

 

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 

 • Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą Svetainės skilčių „Savitarna“ ir (ar) „Išsirašyti sąskaitą“ (kuriuose yra pateikiami minėti apskaitos dokumentai) veikimą Jūsų asmens duomenis teikiame pasitelkiamiems duomenų tvarkytojams (kaip pvz., IT paslaugų tiekėjams ar pan.);
 • Duomenys taip pat gali būti perduodami valstybinėms įstaigoms – mokesčių institucijoms (kaip pvz., Valstybinė Mokesčių Inspekcija), konsultantams; auditoriams ir pan.

 

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

 

Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 

 • Suteikus Jums paslaugas ir (ar) gavus apmokėjimą už suteiktas paslaugas, turime laikytis teisės aktais Mums nustatytų prievolių tinkamai vesti Bendrovės apskaitą bei saugoti apskaitos dokumentus, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė (nustatyta LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme).

 

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 

 • Jums išrašytus apskaitos dokumentus bei kitus susijusius asmens duomenis Mes saugome 10 metų, skaičiuojant nuo apskaitos dokumento išrašymo datos.

 

Klientų aptarnavimo ir informavimo kokybės gerinimas

(Telefoninių pokalbių įrašymas)

 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 

Tam, kad galėtumėme užtikrinti tinkamą Jūsų aptarnavimą ir informavimą ar sandorių sudarymą atliekamą telefoniniais pokalbiais, Mes Tvarkome (įrašome ir saugome) šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pokalbio įrašas;
 • Telefono numeris;
 • Techniniai pokalbio duomenys (data, trukmė ir pan.).

 

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 

 • Tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs skambinate Mums, nurodytais telefono numeriais, norėdami užsisakyti paslaugas, pranešti apie kilusius rūpesčius ar prašyti jums reikalingos informacijos. Mes įrašome tik gaunamus skambučius, apie kurių įrašymą skambinantiems asmenims papildomai pateikiama informacija prieš pradedant pokalbį.

 

Kam naudojami Jūsų asmens duomenys?

 

 • Telefono numerį bei techninius pokalbio duomenis mes naudojame tam, kad esant poreikiui galėtume lengviau rasti pokalbio įrašą bei nustatyti skambinančiojo tapatybę;
 • Pokalbio įrašą mes naudojame vertindami aptarnavimo telefonu kokybę ir (ar) kaip įrodymą apie sudarytą sandorį, pateiktą skundą ar kitą klausimą.

 

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 

 • Tam, kad galėtume įvertinti ir nuolat gerinti telefonu teikiamą aptarnavimą, galime suteikti prieigą prie Jūsų asmens duomenų savo darbuotojams bei pasitelktiems duomenų tvarkytojams (kaip pvz., skambučių centrui, IT paslaugų tiekėjui, konsultantams ir pan.);
 • Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių paslaugų tiekėjams; draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

 

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

 

Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 

 • Jums susiekus su Mumis telefonu ir išklausius informacijos apie tai, kad pokalbis bus įrašomas bei toliau tęsdami pokalbį, Jūs išreiškiate savo sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

 

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 

 • Jūsų pokalbio įrašus bei kitus susijusius asmens duomenis Mes saugome 6 mėnesius, skaičiuojant nuo pokalbio pasibaigimo datos. Pokalbio įrašai, kuriuose užfiksuotos tam tikro įvykio aplinkybės (kaip pvz., sutarties sudarymas / nutraukimas, skundo pateikimas / nagrinėjamas ar pan.), bus priskiriami prie kitų šioje politikoje numatytų tvarkymo tikslų bei kaip įrodymai saugomi atitinkamą laikotarpį.

 

Prašymų, skundų, reikalavimų administravimas

(Paklausimų nagrinėjimas)

 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 

Tam, kad galėtume įvertinti ir išspręsti Jūsų prašymus, skundus, reikalavimus ar kitus paklausimus, kuriais kreipiatės į Mus bei įsitikinti, kad jie yra pagrįsti ir pateikti jums atsakymą ir (ar) siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Transporto priemonės valstybinis numeris;
 • Kontaktiniai duomenys (kaip pvz., adresas, el. pašto adresas, telefono numeris);
 • Skundo ar kito paklausimo aprašymas;
 • Dokumentai, patvirtinantys skundą.

 

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 

 • Tiesiogiai iš Jūsų ir (ar) Jūsų atstovo, kai Jūs siunčiate mums savo prašymus, skundus, reikalavimus ar kitus paklausimus, Mūsų pateiktais kontaktais (kaip pvz., adresu, el. paštu, telefonu, viešoje erdvėje, įskaitant socialinių tinklų komunikacijoje ir pan.).

 

Kam naudojami Jūsų asmens duomenys?

 

 • Jūsų pateikto skundo ar kito paklausimo aprašymus bei juos patvirtinančius dokumentus mes naudojame tam, kad galėtume įvertinti Jūsų paklausime pateiktas aplinkybes bei įsitikinti jų pagrįstumu;
 • Jūsų vardą, pavardę, transporto priemonės valstybinį numerį bei kontaktinius duomenis mes naudojame tam, kad galėtume jus identifikuoti (t. y. nustatyti besikreipiančiojo tapatybę) bei pateikti Jums atsakymą į paklausimą.

 

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 

 • Tam, kad galėtume įvertinti Jūsų pateikto skundo ar kito paklausimo aplinkybes ir įsitikinti jų pagrįstumu, Jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisines paslaugas teikiantiems asmenims (advokatams, antstoliams, konsultantams ir pan.).
 • Taip pat šiuos duomenis galime perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams (kaip pvz., UAB „Sergel“, UAB „Julianus Inkaso“); draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu tas bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

 

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

 

Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 

 • Jums pateikus skundą, reikalavimą ar kitą paklausimą dėl galimai pažeistų Jūsų teisių ir (ar) įstatymu saugomų interesų, Mes turime teisinę prievolę Jūsų paklausimą išnagrinėti bei pateikti Jums atsakymą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė (nustatyta Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių gynimo įstatyme);
 • Pateikdami Mums prašymą, pastabas, atsiliepimą ar kitą paklausimą, nesusijusį su galimu Jūsų teisių ir (ar) įstatymu saugomų interesų pažeidimu, Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad Mes galėtume susipažinti su Jūsų paklausimu bei pateikti atsakymą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

 

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 

 • Jūsų pateiktus skundus, prašymus, pastabas, atsiliepimus, reikalavimus ar kitus paklausimus, Mes tvarkome visą paklausimo nagrinėjimo laikotarpį ir saugome 3 mėnesius nuo jo išnagrinėjimo dienos (išskyrus viešoje erdvėje pateikiamą komunikaciją). Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau, jei per tą laiką skundas arba prašymas, pastaba, reikalavimas, atsiliepimas ar kitas paklausimas nebus išnagrinėtas arba tebevyks nagrinėjimas, taip pat jei asmens duomenys bus reikalingi, kad būtų apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių teisėti interesai, pvz., įstatyminio senaties termino arba teisinio ginčo atveju. Jeigu skundas buvo išspręstas pasirašant taikos sutartį, jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

 

UNIPARK paslaugos administravimo proceso kokybės užtikrinimas /

Turto ir infrastruktūros apsauga

(Stovėjimo aikštelių teritorijos vaizdo stebėjimas)

 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 

Tam, kad galėtumėme užtikrinti kokybišką UNIPARK paslaugą bei turto ir (ar) infrastruktūros apsaugą Mūsų administruojamose stovėjimo aikštelėse, Mes Tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vaizdo įrašas (įskaitant užfiksuotus asmens atvaizdus, transporto priemonių valst. numerius ir kt.);
 • Techniniai vaizdo įrašo duomenys (data, trukmė ir pan.).

 

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 

 • Tiesiogiai iš Jūsų (užfiksuojami vaizdo kameromis), kai lankotės Mūsų administruojamų stovėjimo aikštelių teritorijoje. Apie tai, jog stovėjimo aikštelės teritorija yra filmuojama vaizdo kameromis, t. y. vykdomas vaizdo stebėjimas, būsite informuoti informaciniais ženklais, dar prieš patenkant į stebimą teritoriją (kaip pvz., prie įvažiavimo ar kitose gerai matomose vietose).

 

Kam naudojami Jūsų asmens duomenys?

 

 • Techninius vaizdo įrašo duomenis mes naudojame tam, kad esant poreikiui galėtume lengviau rasti reikiamą vaizdo įrašą;
 • Vaizdo įrašą mes naudojame užtikrinti UNIPARK paslaugos administravimo proceso kokybę (kaip pvz., nustatant proceso / naudojimosi tvarkos pažeidimus, infrastruktūros ir (ar) sistemos gedimus) bei Mūsų turto ir (ar) infrastruktūros apsaugą (kaip pvz., rinkti įrodymus apie turto ir (ar) infrastruktūros sugadinimą ir (ar) vagystes, viešosios tvarkos ir (ar) teisės pažeidimus ir pan.).

 

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 

 • Tam, kad galėtume užtikrinti ir nuolat gerinti UNIPARK paslaugos administravimo proceso kokybę, Jūsų duomenis galime perduoti pasitelktiems duomenų tvarkytojams (kaip pvz., IT paslaugų tiekėjui, konsultantams ir pan.);
 • Duomenys gali būti perduodami administruojamų aikštelių savininkams (partneriams), taip pat kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisines ir (ar) skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams (kaip pvz., UAB „Sergel“, UAB „Julianus Inkaso“); draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu tas bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

 

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

 

Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 

 • Teikdami Jums UNIPARK paslaugą, Mes turime vykdyti aktyvią paslaugos administravimo ir (ar) paslaugos proceso priežiūrą, kad užtikrintume kokybišką paslaugų teikimą bei turto ir infrastruktūros apsaugą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo (UAB „Stova“) interesų apsaugoti savo turtą.

 

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 

 • Vaizdo įrašus bei kitus susijusius asmens duomenis Mes saugome 2 mėnesius, skaičiuojant nuo jų užfiksavimo dienos. Šiam terminui pasibaigus, įrašai automatiniu būdu ištrinami. Vaizdo įrašams kuriuose užfiksuotos tam tikro įvykio aplinkybės (kaip pvz., naudojimosi tvarkos ir (ar) teisės pažeidimas; turto ir (ar) infrastruktūros sugadinimas ir (ar) vagystė; viešosios tvarkos pažeidimas ir pan.) bus saugomi kaip įrodymai atitinkamą laikotarpį (t. y. visą neteisminio, ikiteisminio ar teisminio ginčo nagrinėjimo laikotarpį).

 

Bendrovės darbuotojų ir (ar) turto saugumo užtikrinimas bei UNIPARK paslaugos taisyklių ir (ar) kelių eismo taisyklių nuostatų priežiūros (kontrolės) vykdymas

(Vaizdo stebėjimas (su garsu) automobilių stovėjimo aikštelėse ir (ar) zonose)

 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 

Tam, kad galėtumėme užtikrinti kokybišką UNIPARK paslaugos ir (ar) KET nuostatų priežiūrą (kontrolę) bei Bendrovės darbuotojų ir (ar) turto saugumą (vykdant ginčų ar kitų incidentų prevenciją bei kartu padedant palaikyti viešąją tvarką), Mūsų administruojamose stovėjimo aikštelėse ir (ar) prižiūrimose zonose, Mes Tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vaizdo įrašas (įskaitant užfiksuotus asmens atvaizdus, transporto priemonių valstybinius numerius ir kt.);
 • Garso įrašas (įskaitant įrašytus aplinkinius garsus ir šalia vykstančius pokalbius);
 • Techniniai vaizdo ir garso įrašų duomenys (data, trukmė ir pan.).

 

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 

 • Bendrovės darbuotojai (kontrolieriai) vykdantys UNIPARK paslaugos taisyklių ir (ar) kelių eismo taisyklių nuostatų priežiūrą (kontrolę), savo darbo laiko (pamainos) metu turi nešiojamą, skaitmeninę vaizdo kamerą (su garso įrašymo funkcija) įsegtą į darbinę aprangą, todėl užfiksuoti vaizdo įrašai (su garsu) gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs lankotės Mūsų administruojamų stovėjimo aikštelių teritorijoje ir (ar) prižiūrimose zonose bei bendraujate su Mūsų darbuotojais (kontrolieriais).
 • Apie tai, jog esate filmuojami vaizdo kameromis su garsu (t. y. jog darbuotojas (kontrolierius) vykdo vaizdo stebėjimą), būsite informuojami (perspėjami) informaciniais ženklais ant darbuotojo (kontrolieriaus) darbinės aprangos.

 

Kam naudojami Jūsų asmens duomenys?

 

 • Techninius vaizdo ir garso įrašų duomenis mes naudojame tam, kad esant poreikiui galėtume lengviau rasti reikiamą vaizdo (su garsu) įrašą;
 • Vaizdo (su garsu) įrašus mes naudojame tinkamai UNIPARK paslaugos taisyklių ir (ar) KET nuostatų priežiūros (kontrolės) užtikrinimui (kaip pvz., renkant įrodymus apie viešosios tvarkos ir (ar) teisės pažeidimus, taisyklių pažeidimus, kilusius konfliktus ir pan.) bei Mūsų darbuotojų (kontrolierių) ir (ar) turto apsaugos užtikrinimui (vykdant ginčų ar kitų incidentų prevenciją bei kartu padedant palaikyti viešąją tvarką).
 • Esant pagrindui (kaip pvz., įvykus viešosios tvarkos ir (ar) teisės aktų pažeidimams, taisyklių pažeidimams, kilus ginčams (konfliktams) ir pan.) surinktus vaizdo (su garsu) duomenis galime panaudoti siekiant pareikšti ir (ar) apginti Bendrovės ir (ar) darbuotojų teises bei teisėtus interesus.

 

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 

 • Tam, kad galėtume užtikrinti vaizdo įrašų (su garsu) tvarkymą ir saugumą, šiuos duomenis galime perduoti  pasitelktiems duomenų tvarkytojams (kaip pvz., IT paslaugų tiekėjams, konsultantams ir pan.);
 • Duomenys gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių ir (ar) skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams; draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu tai bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Bendrovės teisėtus interesus, Bendrovės darbuotojų ir (ar) išteklių saugumą bei pareikšti ir (ar) apginti teisinius reikalavimus.

 

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

 

Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 

 • Vykdydami UNIPARK paslaugos taisyklių ir (ar) KET nuostatų priežiūrą (kontrolę), Mes turime aktyvią pareigą užtikrinti tinkamas Bendrovės darbuotojų (kontrolierių) darbo sąlygas bei užtikrinti saugią aplinką (vykdant ginčų ar kitų incidentų prevenciją), todėl šiuos asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo (UAB „Stova“) interesų apsaugoti savo darbuotojus ir (ar) turtą.

 

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 

 • Vaizdo įrašus (su garsu) bei kitus susijusius asmens duomenis Mes saugome ne daugiau dviejų dienų, skaičiuojant nuo jų užfiksavimo dienos. Šiam terminui pasibaigus, įrašai automatiniu būdu ištrinami. Vaizdo įrašams kuriuose užfiksuotos tam tikro įvykio aplinkybės (kaip pvz., taisyklių, viešosios tvarkos ir (ar) teisės aktų pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai) bus saugomi kaip įrodymai atitinkamą laikotarpį (t. y. visą neteisminio, ikiteisminio ar teisminio tyrimo / ginčo nagrinėjimo laikotarpį).

 

Reprezentacijos ir žinomumo didinimas viešoje erdvėje

(Komunikacija socialiniuose tinkluose)

 

Tam, kad galėtume tinkamai reprezentuoti Bendrovę ir didinti Mūsų žinomumą viešoje erdvėje, Bendrovė administruoja šias paskyras socialiniuose tiksluose:

@uniparklt, adresu: https://www.facebook.com/uniparklt/;

UNIPARK, UAB Stova, adresu: https://www.linkedin.com/company/uab-stova/;

 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

 

Tam, kad galėtume su Jumis komunikuoti socialiniuose tinkluose, Mes tvarkome, šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą, Pavardę (pavadinimą);
 • Informacija apie komunikaciją paskyroje („patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „dalintis“ ar kt.);
 • Nuotraukas (profilio ir (ar) kuriose pažymėta Bendrovė);
 • Atsiųstas pranešimas;
 • Informacija apie pranešimą (žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, susirašinėjimo istoriją ar kt.);
 • Informaciją apie dalyvavimą Bendrovės organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose (dalyvavimą, nedalyvavimą, susidomėjimą, žaidimo taisyklių įvykdymą ar kt.);
 • Informaciją apie Bendrovės įvertinimą (įvertinimo balas, atsiliepimas ar kt.).

 

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 

 • Tiesiogiai iš Jūsų (socialinio tinklo paskyroje), kai su Mumis komunikuojate ir (ar) lankotės Mūsų administruojamose socialinių tinklų paskyrose.

 

Kam naudojami Jūsų asmens duomenys?

 

 • Visi aukščiau paminėti Jūsų asmens duomenys yra naudojami tarpusavio komunikacijai viešoje erdvėje, t. y. socialiniuose tinkluose.

 

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 

 • Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą bendrovės reprezentaciją viešoje erdvėje bei nuolat su Jumis komunikuoti, Jūsų duomenis galime perduoti pasitelktiems duomenų tvarkytojams (kaip pvz., reklamos agentūroms, konsultantams ir pan.);
 • Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių paslaugų tiekėjams; draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.
 • Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytoju (t. y., Facebook ir (ar) LinkedIn platformoje), todėl norėdami plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose siūlome susipažinti su socialinio tinklo valdytojo privatumo politikomis.

 

Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 

 • Komunikuodami su Mumis ir (ar) lankydamiesi Mūsų administruojamose paskyrose, Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad Mes galėtume susipažinti su Jūsų reiškiama komunikacija ir į ją atsakyti, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

 

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 

 • Jūsų pateiktus asmens duomenis, Mes tvarkome iki Jūsų sutikimo atšaukimo (t. y. pateiktų asmens duomenų ištrynimo iš paskyros) momento, tačiau neilgiau nei iki Bendrovės paskyros ištrynimo. Pažymime, kad asmens duomenys bus tvarkomi tik socialinio tinklo valdytojo platformoje, todėl tikslūs tvarkymo terminai ir sąlygos yra nustatomos platformos valdytojo.
 • Neleistinos komunikacijos atveju (kaip pvz., šmeižimas, Bendrovės reputacijos menkinimas ar pan.), šią komunikaciją galime saugoti kaip įrodymą atitinkamą laikotarpį siekiant apginti savo pažeistas teises ar teisėtus interesus (t. y. visą neteisminio, ikiteisminio ar teisminio ginčo nagrinėjimo laikotarpį).

 

Kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti?


Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarkome turi teisę:

 • prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
 • prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 • prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a) p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt).

 

Bendrovė netaiko tik automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, grindžiamų sprendimų priėmimo, dėl kurio Jums galėtų kilti teisinės pasekmės arba panašiu būdu galėtų daryti Jums didelį poveikį.

 

Duomenų subjektas, savo teises gali įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą asmeniškai (Bendrovės darbuotojui), paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@unipark.lt, raštu – adresu: Konstitucijos pr. 29, 08105 Vilnius.

 

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

 • pateikdamas prašymą Bendrovės darbuotojui, kartu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

 

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami, per vieną mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą.

 

Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

 

Kokios Jūsų pareigos ir atsakomybė?

 

Jūs esate atsakingas, už savo pateiktų asmens duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Todėl, pasikeitus Jūsų asmens duomenims (kurie yra būtini aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti), Jūs turite pareigą nedelsiant apie pasikeitusius asmens duomenis informuoti Bendrovę.

 

Pateikdami savo asmens duomenis, prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote už Mūsų ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius galinčius kilti dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo.

 

Kaip Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu?

 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes taikome tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

 

Šiuo atveju, Mes užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų, todėl prieigą prie jų suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems Jūsų asmens duomenys yra reikalingi darbo funkcijoms atlikti bei stebime kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama naudojant atitinkamo lygio slaptažodžius ir sudarant konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

 

Pažymime, kad Visi Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų yra supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

 

Kur kreiptis, jeigu Jums vis dar kyla klausimų?

 

Dėl visų klausimų galite kreiptis į Mus, el. pašto adresu: info@unipark.lt arba paskambinę telefonu +370 700 77877.