Urbanistinė plėtra rodo, kad parkavimo aikštelių ir vietų kiekis vis didės, o parkavimas vaidina svarbų vaidmenį skatinant tvarų, tvarkingą eismą bei laisvą judėjimą, todėl siekiame užtikrinti, kad įmonės sprendimai telktųsi tvarumo principais, savo pavyzdžiu motyvuodami savo srities partnerius, konkurentus bei kitas įmones imtis žaliojo judėjimo.

Siekdami nuolatinio aplinkosaugos veiksmingumo gerinimo, įdiegėme aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus. Kurdami ir įgyvendindami savo aplinkosaugos tikslus bei uždavinius, įsipareigojame:

• įgyvendindami savo aplinkosaugos tikslus kartu su partneriais taupiai ir racionaliai naudoti energetinius išteklius, kiek įmanoma mažinti galimų avarinių situacijų riziką, tvarkyti susidarančias atliekas pagal aplinkos apsaugos teisinius ir suinteresuotų šalių reikalavimus;

• laikytis visų jos veiklai taikomų aplinkosaugos teisinių ir kitų reikalavimų, kuriuos prisiimame;

• siekiant apsaugoti aplinką, stebėti ir kontroliuoti savo veiklą, kad būtų išvengta galimos taršos rizikos;

• nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, siekiant padidinti aplinkos apsaugos veiksmingumą;

• mokyti darbuotojus, siekiant užtikrinti aplinkosaugos sąmoningumo kultūrą įmonėje.

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001:2015 reikalavimų laikymąsi užtikriname reguliariai tikrindami jų atitikimą vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu. Vidaus ir nepriklausomų išorės auditų rezultatus naudojame priimdami svarbius, su savo veikla susijusius sprendimus. Vadovybė reguliariai peržiūri, analizuoja bei atnaujina tikslus ir Aplinkos apsaugos politiką, kad ji nuolat išliktų aktuali ir tinkama.

Darbuotojai yra susipažinę su Aplinkos apsaugos politika. Ji prieinama visoms suinteresuotosios šalims.

 

Sertifikatas:

SERTIKA_2079_SERT_LT_14001_Stova

SERTIKA_2079_SERT_EN_14001_Stova