ĮVAŽIAVIMO Į NERINGĄ BILIETŲ INTERNETINĖS REZERVACIJOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios UAB „STOVA“, juridinio asmens kodas 302299725, registracijos adresas Konstitucijos pr. 29, 08105 Vilnius, įvažiavimo į Neringą Bilietų internetinės rezervacijos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja įvažiavimo į Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją bilietų išankstinės rezervacijos Bendrovės tinklapyje tvarką, įvažiavimo į Neringą tvarką, Vartotojo asmens duomenų tvarkymą, atsiskaitymo būdus ir atsakomybę.
1.2. Prieš rezervuodamas įvažiavimo į Neringą bilietus Bendrovės tinklapyje Vartotojas privalo:
1.2.1. atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei bilietų rezervacijos Bendrovės tinklapyje lauke pasirinkti mygtuką „Sutinku“. Pasirinkdamas mygtuką „Sutinku“ Vartotojas patvirtina, kad visa pateikta informacija jam yra aiški, suprantama ir tai, kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis; ir
1.2.2. Bilietų rezervacijos Bendrovės tinklapyje metu pateikti Bendrovei tokią informaciją, kurios Bendrovė gali pagrįstai prašyti, vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis.
1.3. Tuo atveju, jeigu Vartotojui kyla bet kokių su Taisyklių aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Vartotojas gali susisiekti su Bendrovės atstovais šiais kontaktais: telefonu +370 700 77877, el. paštu info@unipark.lt.
1.4. Tarp Bendrovės ir Vartotojo, įvykdžiusio šių Taisyklių 1.2. punkte nurodytus reikalavimus ir įgijusio teisę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, susiklosto civiliniai sutartiniai teisiniai santykiai dėl naudojimosi Bendrovės teikiamomis automobilių parkavimo paslaugomis, kuriuos Bendrovė ir Vartotojas įgyvendina, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis.

II. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

2.1. Vietinė rinkliava – Neringos savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją ir galiojanti valstybės saugomoje Neringos savivaldybės administruojamoje teritorijoje (toliau vadinama – Neringa).
2.2. Bilietai – bendrovės Tinklapyje parduodami įvažiavimo į Neringą bilietai, galiojantys tik pasirinktu laikotarpiu.
2.3. Vartotojas – Bendrovės klientas (fizinis ar juridinis asmuo), sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir sumokėjęs vietinę rinkliavą norint įsigyti įvažiavimo į Neringą bilietus.
2.4. Laikotarpis – Neringos savivaldybės nustatyti laikotarpiai, kurių metu skirtingoms mechaninėms transporto priemonėms taikomi skirtingi vietinės rinkliavos dydžiai.
2.5. Rezervavimo patvirtinimo laiškas – vienkartinis išankstinį Bilietų rezervavimą patvirtinantis dokumentas, siunčiamas Vartotojui elektroniniu paštu.
2.6. Bilietų likučio laiškas – vienkartinis dokumentas, primenantis apie rezervuotų Bilietų likutį, siunčiamas elektroniniu paštu, kai Vartotojas užpildo tam skirtą formą tinklapyje https://unipark.lt/lt/neringa/galiojantys-bilietai. Laiškas yra siunčiamas tik tuo atveju, kai rezervacijos metu įvesti transporto priemonės numeris ir el. pašto adresas sutampa su tikrinimo metu suvestais duomenimis.
2.7. SMS pranešimas – trumpoji žinutė, siunčiama po apmokėjimo, kurioje nurodoma internetinės rezervacijos duomenys.
2.8. Klientų aptarnavimo specialistas – Bendrovės darbuotojas, administruojantis Aikšteles. Klientų aptarnavimo specialistai dirbą visą parą. Su jais galima susiekti telefonu +370 700 77877.
2.9. Tinklapis – Bendrovės interneto tinklapis, kurio adresas www.unipark.lt.
2.10. Šiose Taisyklėse vienaskaitos ir daugiskaitos forma pateikiamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, priklausomai nuo Taisyklių konteksto.

III. BILIETŲ REZERVACIJA TINKLAPYJE

3.1. Vartotojas turi teisę iš anksto rezervuoti įvažiavimo į Neringą Bilietus tik susipažinęs su Tinklapyje skelbiamomis šiomis Taisyklėmis ir pateikęs visą Bendrovės prašomą informaciją – t. y. suvedęs savo asmens duomenis ir užpildęs kitos prašomos informacijos laukus.
3.2. Bilietų rezervacijos Tinklapyje metu Vartotojas nurodo konkrečią mechaninę transporto priemonę, reikiamą Bilietų kiekį bei laikotarpį, kurio metu jis pageidauja įvažiuoti į Neringą, transporto priemonės valstybinį numerį, savo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
3.3. Vartotojui susipažinus su Taisyklėmis, pateikus reikiamą informaciją bei Bendrovei atlikus reikiamas informacijos patikrinimo operacijas, Bendrovė įsipareigoja suteikti Vartotojui teisę naudotis Bilietais, o Vartotojas įsipareigoja pasinaudoti Bilietais Taisyklėse nustatyta tvarka ir sumokėti nustatytą vietinės rinkliavos dydį.
3.4. Vartotojas yra pats atsakingas už suvestos informacijos teisingumą.
3.5. Bilietų rezervavimo laikotarpis, transporto priemonės tipas, Bilietų kiekis, rinkliavos dydis ir kiti rezervacijos duomenys nurodomi Rezervavimo patvirtinimo ir Bilietų likučio laiškuose.
3.6. Įvažiavimo į Neringą bilietai galioja tik pasirinktu laikotarpiu. Jei per pasirinktą laikotarpį bilietai nėra išnaudojami, prašome kreiptis el. paštu administracija@neringa.lt

IV. NAUDOJIMOSI REZERVUOTAIS BILIETAIS TAISYKLĖS

4.1. Šios Taisyklės taikomos visiems Vartotojams, Tinklapyje rezervavusiems Bilietus.
4.2. Vartotojas, rezervavęs Bilietus Tinklapyje, į Neringą gali įvažiuoti per Alksnynės ir Nidos kontrolės postus.
4.3. Įvažiavimo Bilietas galioja tik 1 (vieną kartą).
4.4. Atvykus į kontrolės postą, transporto priemonė turi būti sustabdyta prie STOP linijos. Prie įvažiavimo sumontuotai kamerai nuskaičius transporto priemonės numerį, kelio užtvaras pakils automatiškai. Papildomai kasoje mokėti nereikia.
4.5. Kamera atpažįsta tik Tinklapyje rezervacijos metu užregistruotus transporto priemonės valstybinius numerius. Jei Vartotojas prarado užregistruotus valstybinius numerius, privalo apie tai nedelsiant pranešti Klientų aptarnavimo specialistui el. paštu info@unipark.lt arba telefonu +370 700 77 877.
4.6. Norint įvažiuoti/išvažiuoti į/iš Neringos, transporto priemonės numeris turi būti švarus.
4.7. Įrangos gedimo atveju ar iškilus kitiems nesklandumams, Vartotojas kreipiasi pagalbos tel. (24/7) +370 700 77877.
4.8. Vartotojui pažeidus šias Taisykles, Bendrovė turi teisę reikalauti atlyginti dėl pažeidimo susidariusius nuostolius.
4.9. Vartotojas įsipareigoja supažindinti su Taisyklėmis bet kurį asmenį, kuriam perduodamas disponavimas Bilietų rezervacijos metu nurodytais transporto priemonės valstybiniais numeriais, ir užtikrinti, kad pastarasis jų laikysis. Vartotojas visiškai atsako už asmenų, kurie naudosis Tinklapyje Vartotojo užregistruotais valstybiniais numeriais pažymėtas transporto priemones, veiksmus.

V. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

5.1. Už Bilietų vietinės rinkliavos sumokėjimą rezervacijos metu yra atsakingas Vartotojas. Sumokėti vietinę rinkliavą Vartotojas gali Tinklapyje pateiktais apmokėjimo būdais.
5.2. Vietinės rinkliavos mokesčius surenka Neringos savivaldybės administracija (adresas Taikos g. 2, LT-93121 Neringa, juridinio asmens kodas 188754378).
5.3. Bendrovė atlieka Tinklapio administratoriaus funkciją, per kurį galima rezervuoti Bilietus.
5.4. Už sąskaitų faktūrų išrašymą yra atsakinga Neringos savivaldybės administracija. Pateikti Duomenys, rezervacijos metu pateikti sąskaitos išrašymui, yra perduodami Neringos savivaldybės administracijai. Sąskaita išrašoma per 10 (dešimt) darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteikta paslauga, 10 dienos. Sąskaitos siunčiamos el. paštu rezervacijoje nurodytu Vartotojo el. pašto adresu. Jeigu Vartotojas iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos negauna sąskaitos už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, jis privalo apie tai informuoti Neringos savivaldybės administraciją. Kilus neaiškumams dėl sąskaitos, Vartotojas gali per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo dienos kreiptis į Neringos savivaldybės administraciją el. paštu administracija@neringa.lt išspręsti neaiškumus. Per 5 (penkias) kalendorines dienas nesikreipus į Neringos savivaldybės administraciją yra laikoma, kad sąskaita išrašyta teisingai. Pasikeitus Vartotojo el. pašto adresui, jis privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai pranešti Neringos savivaldybės administracijai raštu.

VI. NUOSTATOS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

6.1. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Vartotojas pateikia tvarkyti savo asmens duomenis Bendrovės Vartotojui  teikiamų paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais (sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas), taip pat kitais susijusiais žemiau paminėtais tikslais. Tvarkomi sutarties sudarymo momentu pateikiami asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, automobilio valstybiniai registracijos numeriai, įvažiavimo įrenginiais fiksuojamos automobilių valstybinių registracijos numerių fotonuotraukos, taip pat duomenys, susiję su Paslaugų naudojimu, įskaitant Vartotojo, ketinančio už Paslaugas atsiskaityti mobiliąją programėle, mobiliojo įrenginio GPS (lokacijos) duomenis, telefoninių pokalbių su Bendrovės klientų aptarnavimo centro darbuotojais įrašus bei vaizdo stebėjimo Aikštelėje duomenis.
6.2. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
6.2.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
6.2.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir skaidriu būdu;
6.2.3. Tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant nustatytų tikslų;
6.2.4. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik remiantis teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais (sutarties sudarymas ir vykdymas, sutikimas, taip pat kiti pagrindai, jei taikoma).
6.2.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
6.2.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
6.3. Tvarkant asmens duomenis Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais, duomenys saugomi 10 metų po jos įsigijimo momento.
6.4. Bendrovė savo įsipareigojimus Vartotojo atžvilgiu vykdys, vadovaudamasi Vartotojo rezervacijų Tinklapyje metu nurodytais duomenimis. Jeigu šie duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) pasikeičia, Vartotojas turi nedelsiant apie tai informuoti Bendrovę. Taip pat Vartotojas gali bet kuriuo metu, pateikęs asmens dokumentą, pateikti prašymą susipažinti su Bendrovės tvarkomais asmens duomenis, reikalauti ištaisyti netikslius duomenis ir įstatymų nustatyta tvarka nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
6.5. Vartotojo kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas), remiantis Bendrovės teisėtu interesu, gali būti panaudoti siekiant informuoti apie Vartotojui skirtus aktualius pasiūlymus, susijusius su Paslaugų naudojimu, Paslaugų teikimo sąlygas. Šiuo tikslu gali būti panaudojami Vartotojo pateikti, su Paslaugų panaudojimu susiję duomenys. Vartotojas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kreipdamasis į Bendrovę elektroniniu paštu info@unipark.lt, telefonu +370 700 77877 arba paspaudęs tiesioginės rinkodaros pranešime pateiktą nuorodą.
6.6. Bendrovės naujienlaiškiai, siekiant informuoti Vartotoją apie Aikštelių įvažiavimo sistemų pakeitimus, aptarnavimo taisykles ar vykdomas akcijas, siunčiami Vartotojo elektroninio pašto adresu ne dažniau nei vieną arba du kartus per mėnesį.
6.7. Bendrovė gali Vartotojo elektroninio pašto adresą perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Vartotojui skirtą tiesioginės rinkodaros pranešimą.
6.8. Vaizdo stebėjimas įvažiavimo postuose vykdomas siekiant užtikrinti Bendrovės nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti Bendrovės valdomo turto saugumą ir neliečiamumą, Paslaugų kokybę ir administravimo procesą, Bendrovės darbuotojų bei Paslaugoms teikti Bendrovės pasitelktų trečiųjų asmenų bei jų turto saugumą. Vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą.
6.9. Vaizdo įrašai gali būti peržiūrėti tik esant arba turint įtarimų dėl Paslaugų teikimo taisyklių bei Bendrovės ir Vartotojų sudarytų Paslaugų teikimo sutarčių nuostatų ar Bendrovės vidinių taisyklių pažeidimų, Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybės, nelaimingų atsitikimų su Vartotojais ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais, konfliktų (incidentų) tarp Vartotojų ir darbuotojų atvejais. Vaizdo įrašus gali peržiūrėti tik Bendrovės vadovo tinkamai įgalioti asmenys, susipažinę su asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir įsipareigoję jų laikytis pasirašytinai ar kitu būdu, įrodančiu informavimo bei įsipareigojimo faktą.
6.10. Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi ne daugiau kaip 2 (du) mėnesius nuo jų užfiksavimo dienos, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).
6.11. Telefoninių pokalbių su Bendrovės klientų aptarnavimo centro darbuotojais įrašai daromi, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir Vartotojų informavimą. Prieš pokalbio įrašymą duomenų subjektas informuojamas apie pokalbio įrašymą ir tikslą. Telefoninių pokalbių įrašai saugomi 1 metus ir gali būti perklausyti tik esant arba turint įtarimų dėl Paslaugų teikimo taisyklių bei Bendrovės ir Vartotojų sudarytų Paslaugų teikimo sutarčių nuostatų ar Bendrovės vidinių taisyklių pažeidimų, Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybės, nelaimingų atsitikimų su Vartotojais ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais, konfliktų (incidentų) tarp Vartotojų ir darbuotojų atvejais.
6.12. Vartotojas patvirtina, kad yra informuotas (-a) apie teisę susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai duomenys, duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kai atšaukiamas sutikimas ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu), taip pat teisės aktų nustatyta tvarka – teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo ar teisėto intereso pagrindu, įskaitant ir tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi duomenys gali būti perduoti Vartotojui tiesiogiai arba perduoti Vartotojo nurodytam valdytojui. Gali būti vykdomi tik teisės aktų nustatyta tvarka savo tapatybę nustačiusių Vartotojų reikalavimai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
6.13. Vartotojo asmens duomenys gali būti atskleidžiami:
6.13.1. su Vartotoju bendraujantiems, už klientų aptarnavimą, apskaitą, Aikštelių įrangos techninę priežiūrą ir rinkodarą atsakingiems Bendrovės darbuotojams;
6.13.2. trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas Bendrovei, tarp jų – rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugų teikėjams, audito, apskaitos, teisinių paslaugų, skolų išieškojimo įmonėms ir kitiems tik tiek, kiek tai būtina trečiųjų šalių ir Bendrovės sudarytų tarpusavio sutarčių vykdymo tikslais;
6.13.3. Neringos savivaldybės administracijai.
6.14. Vartotojui turint klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Vartotojas gali kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. paštu info@unipark.lt arba užregistruoti kreipimąsi paskambinus telefonu +370 700 77877 (skambučiai apmokestinami ryšio operatorių tarifais. Vartotojas taip pat gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

VII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1. Šios Taisyklės Vartotojo atžvilgiu įsigalioja nuo susipažinimo su jomis patvirtinimo rezervuojant Bilietus Tinklapyje momento.
7.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, apie tai prieš 10 kalendorinių dienų paskelbdama Tinklapyje bei išsiųsdama pranešimą Vartotojui elektroniniu paštu.
7.3. Jei po Taisyklių pakeitimų, apie kuriuos Vartotojui pranešama Taisyklių 7.2. punkte nustatyta tvarka, įsigaliojimo momento Vartotojas toliau naudosis įvažiavimo Bilietais, tokiu atveju bus laikoma, kad jis sutinka su Bendrovės atliktais Taisyklių pakeitimais. Jeigu Vartotojas nesutinka su aukščiau nurodytais pakeitimais, jis privalo toliau nesinaudoti Taisyklėse nurodytomis paslaugomis.
7.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šių Taisyklių kylančias teises ir pareigas trečiajam su Bendrove susijusiam asmeniui, informuodamas apie tai Vartotoją raštu.
7.5. Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Bendrovės ir Vartotojo ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

7.6. Tuo atveju, jei Vartotojas nesutinka su Bendrovės parengtu atsakymu į Vartotojo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl unipark.lt įsigytos paslaugos iš Bendrovės Vartotojas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse), arba užpildyti prašymo formą elektroninėje ginčių sprendimo (EGS) platformoje https://ec.europa.eu/odr/.